Verkeersbesluit

Wat is er voor besluit genomen?

Twee parkeerplaatsen bij Blokhoeve 1c worden aangewezen als parkeerplaats voor het laden van elektrische auto’s. Dit wordt aangegeven door een verkeersbord (1). Het verkeersbord wordt geplaatst, zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekening met nummer IBGRY-Bh-VTO-00041.

Wat gebeurt er nadat er een besluit is genomen?

Het college, het bestuur van de stad, kan verkeersborden laten plaatsen bij een parkeerplaats. Zodat de parkeerplaatsen alleen worden gebruikt voor het opladen van een elektrische auto (2). Het college kan dat doen met een verkeersbesluit. Dat verkeersbesluit wordt in overleg met de politie genomen (3), waarbij de verkeersspecialist namens de korpschef van het regionale politiekorps Midden Nederland, District West, positief heeft geadviseerd. Het hoofd van de afdeling Openbaar Domein mag een verkeersbesluit nemen uit naam van het college (4). Door deze parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadplaats, wordt er meer gebruik gemaakt van elektrische auto’s. En dat wil de gemeente Nieuwegein ook (5). Elektrische auto’s hebben geen uitstoot en verbeteren de luchtkwaliteit in Nieuwegein.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Er kan bezwaar worden gemaakt. U moet dan binnen zes weken na de dag van bekendmaken van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, ter attentie van de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in elk geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een kopie van dit besluit en de gronden van uw bezwaar. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via nieuwegein.nl (6). Mocht u haast hebben, dan kunt u een brief sturen aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Een rechter zal dan aangeven of het besluit tijdelijk moet worden gestopt.

 

 • 1.

  Model E8c van bijlage 1 van het RVV 1990.

 • 2.

  Artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 en artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 3.

  Artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

 • 4.

  Mandaatregeling gemeente Nieuwegein 2019.

 • 5.

  Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 en Vervolgaanpak luchtkwaliteit Nieuwegein (raadsnummer 2011-094).

 • 6.

 

 

Aldus vastgesteld op 21 mei 2024,

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

mevrouw R. Pol

hoofd Openbaar Domein

Naar boven