Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oudelandsedijk ong Tholen en besluit Hogere Waarden Geluid Oudelandsedijk ong Tholen

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan bestemmingsplan Oudelandsedijk ong Tholen gewijzigd heeft vastgesteld:

Bestemmingsplan: bestemmingsplan Oudelandsedijk ong Tholen

Plangebied: Het plangebied is gelegen direct ten noorden van de huidige woonwagenlocatie, op de hoek van de Oudelandsedijk met de Postweg in Tholen.

Aanleiding: Dit bestemmingsplan heeft tot doel de herstructurering en uitbreiding van de bestaande woonwagenlocatie aan de Oudelandsedijk in Tholen mogelijk te maken.

Zienswijzen: Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is toegestuurd aan de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen en Veiligheidsregio Zeeland. De opmerkingen van de provincie hebben aanleiding gegeven om de regels van het bestemmingsplan aan te passen. Ambtelijk is geconstateerd dat de standplaatsen een onjuiste maat hadden op de verbeelding van het ontwerpplan. Deze constatering heeft geleid tot een gewijzigde vaststelling.

Wijzigingen

a. In artikel 3.1 wordt lid 3.1 sub c. als volgt gewijzigd:

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen-1': uitsluitend landschappelijke afscherming door opgaande beplanting;

b. In artikel 3.1 wordt sub c. hernoemd tot sub d.

c. In artikel 3 wordt lid 3.3 toegevoegd die als volgt luidt:

3.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

3.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van groen-1' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

b. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.

3.3.2 Uitzonderingen op uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 3.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;

c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.

3.3.3 Voorwaarden voor omgevingsvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de aanwezige landschapswaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of zullen worden verkleind.

d. Artikel 5.2 onder b. wordt als volgt vervangen:

b. de bouwhoogte van woonwagens bedraagt ten hoogste 7 m;

e. Op de verbeelding wordt de specifieke vorm van groen – 1 (sg -1) toegevoegd.

f. De vlakken met de bestemming Wonen-Woonwagens zijn in de breedte iets vergroot.

Besluit Hogere Waarde Geluid Oudelandsedijk ong Tholen

Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit Hogere Waarden Geluid heeft genomen ten behoeve van het bestemmingsplan Oudelandsedijk ong Tholen. De hogere waarden zijn vastgesteld binnen de criteria en randvoorwaarden uit de Wgh en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Artikel 145 Wgh bepaalt vervolgens dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift aanvangt met de ingang van de dag waarop beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Dit betekent ook dat rechtstreeks beroep tegen het besluit openstaat bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage

Beide besluiten liggen, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 24 mei 2024 tot en met 4 juli 2024, dus gedurende 6 weken, ter inzage tijdens de openingsuren in de openbare leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen.

U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.0716.BpwoonwlocatieTLN-VG01.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan en/of tegen het besluit Hogere Waarden Geluid kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE te 's-Gravenhage. De beroepstermijn bedraagt zes weken na terinzagelegging.

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het raadsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroeps-termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter van de afdeling aan op welke onderdelen van het plan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

Naar boven