Verkiezing van de leden van het Europees Parlement stemmen bij volmacht

De burgemeester van Delft maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A.

MACHTIGING door schriftelijke of online aanvraag VOLMACHTBEWIJS

1.

Via de website www.delft.nl/verkiezingen zijn formulieren verkrijgbaar voor de schriftelijke verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Er is ook de mogelijkheid om via een contactformulier een online verzoekschrift in te dienen.

2.

Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 3 juni 2024 vóór 17.00 uur zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd.

Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.

3.

Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 23 april 2024 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

4.

Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

5.

Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.

MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS

1.

De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.

2.

De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde mede ondertekenen.

3.

De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over.

4.

Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.

5.

Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming.

6.

Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Team Verkiezingen via verkiezingen@delft.nl of via het centrale nummer 14015.

Plaats: Delft

Datum: 18 april 2024

De burgemeester voornoemd,

J.M. van Bijsterveldt – Vliegenthart

Naar boven