Beleidsregel inkomstenvrijlating voor jongeren tot 27 jaar gemeente Enschede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede,

 

Gelet op artikel 31 lid 5 van de Participatiewet.

 

Overwegende dat:

 

het college het noodzakelijk vindt om af te wijken van artikel 31 lid 5 van de Participatiewet door aan jongeren tot 27 jaar passende financiële ondersteuning te bieden en het bevorderen van een gelijke rechtspositie van jongeren tot 27 jaar;

 

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel: het toepassen van inkomstenvrijlating voor jongeren tot 27 jaar van de gemeente Enschede.

 

Artikel 1 Inkomstenvrijlating

De inkomstenvrijlatingen zoals bedoeld in artikel 31 lid 2 onderdelen c, j, k, n en r van de Participatiewet zijn ook van toepassing op jongeren tot 27 jaar.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2024. De beleidsregels worden automatisch ingetrokken op het moment dat de nieuwe wetswijzigingen in de Participatiewet in werking treden.

 

Artikel 3 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Inkomstenvrijlating voor jongeren tot 27 jaar.

 

Het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Enschede

de loco-Secretaris, E.A. Smit

de Burgemeester, R.W. Bleker

Naar boven