Verleende omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kozijnen en verbouwen van het pand op het perceel Amsterdamseweg 153, 3812 RR Amersfoort

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de kozijnen en verbouwen van het pand op het perceel Amsterdamseweg 153, 3812 RR Amersfoort

De Gemeente Amersfoort heeft op 13-05-2024 een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de kozijnen en verbouwen van het pand op het perceel Amsterdamseweg 153, 3812 RR Amersfoort, met kenmerk CLZ-00010721.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. Het besluit is op 13-05-2024 verstuurd. Richt het bezwaarschrift aan: Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op www.amersfoort.nl/bezwaar.

U vindt daar ook een formulier om online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te maken heeft u een DigiD nodig.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank Midden-Nederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen via

loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met de gemeente via 14033.

Naar boven