Verordening adviesraad voor het sociaal domein 2024

De raad van de gemeente Enschede;

 

 • gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2024;

 • gelet op de artikelen 84 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

 

overwegende dat de nieuwe samenstelling- en werkwijze vraagt om diverse wijzigingen;

 

besluit vast te stellen de Verordening adviesraad voor het sociaal domein 2024

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouder van de gemeente Enschede;

 • b.

  gemeenteraad: raad van de gemeente Enschede;

 • c.

  sociaal domein: het veld dat uitvoering geeft aan de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en deels de Wet Publieke gezondheid, veiligheid en sport en bewegen;

 • d.

  inwoner: inwoner van de gemeente Enschede;

 • e.

  adviesraad: adviesraad voor het sociaal domein;

 • f.

  vergadering: overleg tussen (een deel van) de leden van de adviesraad;

 • g.

  werkgroep: deel van de adviesraad dat zich bezighoudt met een bepaald thema;

 • h.

  integraal: allesomvattend, daar waar meerdere beleidsterreinen elkaar raken;

 • i.

  bewonersperspectief: ervaringen en meningen van bewoners van Enschede.

 

Artikel 2 Taak en positie

 • 1.

  Het college stelt een adviesraad voor het sociaal domein in.

 • 2.

  De adviesraad heeft tot doel de integraliteit binnen het sociaal domein te bevorderen en geeft daarbij vorm en inhoud aan het bewonersperspectief op vraagstukken binnen het sociaal domein. De adviesraad vormt een schakel tussen inwoners en het college.

 • 3.

  De adviesraad functioneert onafhankelijk van de gemeente. De leden worden op persoonlijke titel benoemd en functioneren zonder last of ‘ruggespraak’.

 • 4.

  De adviesraad heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over de gemeentelijke beleidsvorming en beleidsuitvoering met betrekking tot het sociaal domein.

 • 5.

  De adviesraad besluit in overleg met het college welke aanvragen wel of niet in behandeling worden genomen en besluit zelf op welke wijze zij adviseert.

 • 6.

  Een advies van de adviesraad is na verstrekking aan het college openbaar, tenzij er in het advies informatie is opgenomen waarop het college op grond van artikel 87 van de Gemeentewet geheimhouding heeft opgelegd.

 • 7.

  Kadervormende stukken uit het sociaal domein, die het college ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad, worden tijdig voor besluitvorming voorgelegd aan de adviesraad.

 • 8.

  De adviesraad heeft een signaleringsfunctie en adviseert over actuele en toekomstige sociaal maatschappelijke kwesties.

 • 9.

  De adviesraad heeft de taak om mee te denken in te ontwikkelen visie(s) op het sociaal domein en de verbetering van dienstverlening aan inwoners.

 • 10.

  De adviesraad kan adviseren over hoe (specifieke groepen) inwoners betrokken en/of geïnformeerd kunnen worden over sociaal maatschappelijke kwesties.

 • 11.

  De adviesraad ontvangt op ieder advies een schriftelijke reactie van het college of het advies is opgevolgd. Als het advies niet wordt overgenomen licht het college toe waarom het niet is overgenomen.

 • 12.

  De adviesraad heeft geen bevoegdheden met betrekking tot:

  • a.

   zaken, die betrekking hebben op individuele inwoners, waaronder bezwaarschriften en klachten;

  • b.

   het informeren en adviseren van fractie- en gemeenteraadsleden;

  • c.

   een privaatrechtelijke rechtshandeling die door de gemeente Enschede wordt verricht.

 • 13.

  Het college maakt inzichtelijk welke onderwerpen uit het sociaal domein op de planning staan. Zo kan de adviesraad zich tijdig beraden op haar adviesfunctie op de door haar gewenste onderwerpen.

 • 14.

  De adviesraad heeft, na een adviesvraag van het college, in principe 4 weken de tijd om een advies uit te brengen.

 • 15.

  Een advies wordt uitgebracht voordat het college een voorstel in haar vergadering bespreekt.

 

Artikel 3 Huishoudelijk reglement

 • 1.

  De adviesraad stelt een huishoudelijk reglement vast waarin in ieder geval de volgende onderwerpen over het functioneren worden geregeld:

  • a.

   proces integrale advisering;

  • b.

   rollen/functies binnen de adviesraad;

  • c.

   structuur;

  • d.

   vergaderen en overleggen;

  • e.

   netwerk opbouwen en onderhouden;

  • f.

   communicatie.

 • 2.

  Aanpassingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de adviesraad, op basis van instemming van 75% van de leden. In afstemming met het college wordt gekeken of de aanpassing past binnen het beschikbare budget en de doelstelling van de adviesraad.

 

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit maximaal 18 leden, waaronder de voorzitter. Als het aantal leden 9 of minder bedraagt, informeert het college de raad hierover.

 • 2.

  Bij de samenstelling van de adviesraad wordt gestreefd naar een (brede) afspiegeling van de Enschedese samenleving.

 • 3.

  Voor de leden geldt dat:

  • a.

   zij woonachtig zijn in de gemeente Enschede;

  • b.

   zij geen lid zijn van de gemeenteraad, het college van de gemeente Enschede of ambtenaar zijn van de gemeente Enschede, en;

  • c.

   zij niet werkzaam zijn in een functie bij een door de gemeente gesubsidieerde organisatie in het sociaal domein.

 

Artikel 5 Voordracht, benoeming zittingsduur, einde lidmaatschap

 • 1.

  De adviesraad werft zijn eigen leden en draagt deze voor bij het college. De voorzitter wordt geworven door adviesraad en college. De leden en de voorzitter worden benoemd door het college.

 • 2.

  In geval van afwezigheid van de voorzitter benoemt de adviesraad een tijdelijke waarnemend voorzitter uit zijn eigen midden.

 • 3.

  Het college kan het lidmaatschap van een lid of voorzitter beëindigen als:

  • a.

   een lid of de voorzitter dit verzoekt. Het lid blijft lid van de adviesraad totdat het college een besluit heeft genomen op de ontslagaanvraag;

  • b.

   een lid of de voorzitter onvoldoende functioneert. Het college kan een lid in dit geval uit eigen beweging ontslaan of op verzoek van de adviesraad.

 • 4.

  Van onvoldoende functioneren als bedoeld in het vorige lid is sprake als een lid:

  • a.

   minder dan 50% aanwezig is bij vergaderingen van de adviesraad of een werkgroep waarvan men deel uitmaakt;

  • b.

   individuele belangen behartigt, of

  • c.

   niet meer voldoet aan het gestelde in artikel 4 lid 3.

 • 5.

  De adviesraad hanteert een schema van aftreden waarbij rekening gehouden wordt met het volgende:

  • a.

   er geldt een zittingstermijn van drie jaar;

  • b.

   een lid heeft maximaal twee zittingstermijnen zitting in de adviesraad, waarna de leden niet meer herbenoembaar zijn;

  • c.

   ter borging van kennis, kunde en continuïteit treden niet alle leden, die deel uitmaken van dezelfde werkgroep, gelijktijdig af.

 

Artikel 6 Vergaderingen adviesraad

 • 1.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn niet openbaar, tenzij de adviesraad op voorstel van de voorzitter of een vijfde deel van zijn leden anders besluit.

 • 2.

  De vergaderstructuur staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 7 Vergoeding

 • 1.

  Alle leden krijgen maandelijks een vrijwilligersvergoeding ter hoogte van 1/12 van de maximale jaarlijkse vrijwilligersvergoeding vastgesteld door de belastingdienst.

 • 2.

  Het college kan, op voorstel van de voorzitter, besluiten tot het (tijdelijk) stopzetten van het uitkeren van de vergoeding, indien een lid niet voldoet aan criterium van voldoende aanwezigheid zoals beschreven in artikel 5, lid 4a.

 

Artikel 8 Faciliteren

 • 1.

  Het college faciliteert de adviesraad op een adequate manier. Hiertoe geeft het college:

  • a.

   een (digitale) vergaderruimte ter beschikking;

  • b.

   de adviesraad de mogelijkheid om gebruik te maken van kantoormiddelen, zoals een printer;

  • c.

   een (werk)budget ter beschikking voor kosten, waaronder de vergoeding van de leden zoals genoemd in artikel 7, voor het naar behoren functioneren. De adviesraad stelt jaarlijks haar eigen begroting op. Indien het college voornemens is dit (werk)budget aan te passen, gaat zij hierover tijdig in overleg met de voorzitter;

  • d.

   ambtelijke ondersteuning. Dit betreft onder andere:

   • -

    het zijn van de verbindingsschakel tussen de ambtelijke organisatie en de adviesraad;

   • -

    het verbinden van thema’s in de ambtelijke organisatie en naar andere door het college ingestelde organen;

   • -

    het bijhouden van de adviesvragen en/of ontwikkelingen vanuit de ambtelijke organisatie en hiervoor een procesvoorstel doet;

   • -

    het opstellen van de agenda en het notuleren van de vergadering;

   • -

    het ondersteunen bij het schrijven van een advies aan het college;

   • -

    het beheren van het budget van de adviesraad;

   • -

    het regelen van facilitaire zaken.

 • 2.

  De kosten voor ambtelijke ondersteuning zijn geen onderdeel van het (werk)budget zoals genoemd onder vorig lid onder c.

 

Artikel 9 Jaaroverzicht & evaluatie

 • 1.

  De adviesraad beschrijft in een zelf gekozen vorm jaarlijks, uiterlijk voor het eind van het eerste kwartaal van het volgend kalenderjaar, de door hen gegeven adviezen en andere werkzaamheden. Dit is bedoeld voor het college en inwoners van Enschede.

 • 2.

  Twee keer per jaar evalueert de voorzitter, in bijzijn van twee leden, met het college de werkwijze en samenwerking met de gemeentelijke organisatie, alsmede inzicht in de uitputting van het (werk)budget zoals beschreven in artikel 8, lid 1c.

 

Artikel 10 Vertrouwelijk omgaan met informatie en adviezen

De adviesraad wordt vroegtijdig betrokken bij het proces tot besluitvorming. De leden en de voorzitter gaan vertrouwelijk om met de informatie en stukken die zij ontvangen van het college en met de adviezen die de adviesraad verstrekt aan het college. Leden tekenen daarvoor bij aanstelling een verklaring. In bijzondere gevallen kan het college vragen om geheimhouding (artikel 5.1 Wet open overheid lid 1 en lid 2 en artikel 5.2 Wet open overheid).

 

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college na de adviesraad gehoord te hebben.

 

Artikel 12 Intrekken verordening

De verordening Adviesraad voor het sociaal domein, vastgesteld op 29 maart 2021 wordt ingetrokken.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking;

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 mei 2024.

De griffier, R.M. Jongedijk

de voorzitter, R.W. Bleker

Naar boven