Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Enschede,

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 april 2024, Corsanummer 2400010984

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

 

besluit vast te stellen:

 

Verordening tot 2e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Artikel I

De Tarieventabel, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024, wordt als volgt gewijzigd:

1.35.f

Voor de aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 4.11 van de Verordening kwaliteit leefomgeving (werkzaamheden in de openbare weg)

€ 371.50

 

 

 

Artikel 2.54 Aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig  

2.54 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in

 

2.54.a

Artikel 5.1. lid 2 onder a (technisch bouwactiviteit) van de Omgevingswet die na toetsing vergunningsvrij blijkt te zijn, bedraagt:

€ 62.80

2.54.b

Artikel 5.1 lid 1 onder a (omgevingsplanactiviteit) van de Omgevingswet die na toetsing vergunningsvrij blijkt te zijn, bedraagt:

€ 252.50

 

 

 

Artikel 2.56 Vermindering als gevolg van intrekking aanvraag conceptverzoek, omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure  

2.56

Als een aanvrager zijn aanvraag om een conceptverzoek, omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift geheel of gedeeltelijk intrekt voordat het college van burgemeester en wethouders daarover een besluit heeft genomen en waarbij er (nog) geen toepassing is gegeven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat aanspraak op vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt voor de ingetrokken activiteiten:

75%

 

Artikel 2.55 Vermindering als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten 

2.55.c

Indien een aanvraag op verzoek van de gemeente wordt ingetrokken omdat een verkeerde activiteit is aangevraagd, worden geen leges geheven. 

€ 0.00

 

3.6.k

Het aangevraagde evenement past niet binnen het beleid voor evenementen-vergunningen:

3

 

Artikel II
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2024.

 

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als: 2e wijziging legesverordening 2024.

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 mei 2024 te Enschede

De Griffier, R.M. Jongedijk

de Voorzitter, R.W. Bleker

Naar boven