Definitief besluit omgevingsvergunning, Churchillhof 40, 4587 EV Kloosterzande

Toestemming voor een puntdak realiseren op de garage aan Churchillhof 40, 4587 EV Kloosterzande

De Gemeente Hulst heeft een omgevingsvergunning verleend. De gemeente geeft hiermee toestemming voor een puntdak realiseren op de garage aan Churchillhof 40, 4587 EV Kloosterzande.

Zaaknummer: 0677691648

Beschikking datum verzonden: 14-05-2024

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

Naar boven