Ontwerpbesluit voor het planologisch afwijken van het bestemmingsplan in verband met project met projectomschrijving ‘vernieuwing Gerrit Krolbrug, aanlandingen en directe omgeving’ aan Gerrit Krolbrug te Groningen

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend een besluit te willen nemen over de volgende aanvraag.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Adres

Postcode

Omschrijving

Gerrit Krolbrug, kadastraal bekend GNG, sectie A perceel 10556 te Groningen

planologisch afwijken bestemmingsplan in verband met project met projectomschrijving ‘vernieuwing Gerrit Krolbrug, aanlandingen en directe omgeving’ (ontvangstdatum 15-12-2023, dossiernummer 202378281)

Ter inzage

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 17 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen. Harm Buiterplein 1, geopend op dinsdagochtend, woensdagmiddag, donderdag- en vrijdagochtend, uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken door hier te klikken of te bellen naar telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen:

https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden  

Zienswijze

Zienswijzen kunt u tot en met 27 juni 2024 zowel mondeling als schriftelijk indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeente Groningen, afdeling VTH Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Wilt u mondeling een zienswijzen indienen, belt u dan met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, telefoonnummer 14 050. U kunt dan een afspraak maken met de ambtenaar die de aanvraag behandelt.

Groningen, 16 mei 2023

Naar boven