Besluit van het college van de gemeente Zutphen over het instellen van het gemeentelijk stembureau voor de verkiezing op 6 juni 2024 (Besluit instellen gemeentelijk stembureau gemeente Zutphen Europees Parlement 2024).

 

Ons kenmerk: 629289

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

 

gelet op artikel E 7 van de Kieswet;

 

en

 

gelet op het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2023 en het bijbehorende register 20 Bevoegdhedenregister team Publiekszaken (PZ) op grond waarvan de bevoegdheid tot het nemen van dit besluit op grond van de Kieswet, onder nummer 20.8.1.4 aan hem is gemandateerd;

 

 

b e s l u i t :

 

 

 • 1.

  voor de op 6 juni 2024 te houden verkiezing van de leden van het Europees Parlement, het gemeentelijk stembureau van de gemeente Zutphen in te stellen;

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking;

 • 3.

  dat dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instellen gemeentelijk stembureau gemeente Zutphen Europees Parlement 2024.

 

 

 

 

Aldus besloten op 16 mei 2024.

namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de medewerker team Publiekszaken,

Cherina Visscher

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

 

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit moet altijd binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit aan u stuurden. U kunt een bezwaarschrift indienen door het sturen van een brief of door het formulier op onze website te gebruiken. Voor het laatste heeft u DigiD nodig.

 

Uw bezwaarschrift indienen via een brief

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

 • uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

 • de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

 • uw handtekening

 

Uw bezwaarschrift indienen via onze website

Ga naar www.zutphen.nl/bezwaarmaken. Wij vragen u in te loggen met DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Let op: het afhandelen van uw aanvraag duurt minimaal 3 werkdagen.

 

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

 

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

 

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.

 

Naar boven