Bestemmingsplan “Breegraven 101-115”, gemeente Zutphen

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen maken bekend dat met ingang van 16 mei 2024 tijdens de algemene openingstijden bij het loket van de gemeente Zutphen, 's Gravenhof 2, voor een ieder gedurende zes weken ter inzage ligt:

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Breegraven 101-115”

 

Het bestemmingsplan is door gemeenteraad op 22 april 2024 met betrekking tot de regels gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn:

 

Regels

- de bestemmingsomschrijving in artikel 4.1 onder a in de regels aangepast: wonen is vervangen door woningen.

- toegevoegd aan de regels: artikel 10.1 Van toepassing verklaring:

Het volgende bestemmingsplan is overeenkomstig van toepassing op de gronden van dit bestemmingsplan:

Het bestemmingsplan 'Thematische herziening Standplaatsen Terrassen Evenementen en Parkeren' met identificatienummer NL.IMRO.0301.bp2000parapluSTEP-vs01, zoals vastgesteld op 30 januari 2023.

Het bestemmingsplan ziet op het mogelijk maken van de nieuwbouw van een appartementencomplex met 24 appartementen, aan de Breegraven 101-115 te Warnsveld.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Breegraven aan de rand van de oude kern van Warnsveld.

Anterieure overeenkomst

Conform artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening wordt bekend gemaakt dat ten behoeve van deze ontwikkeling er op 6 mei 2024 een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer. De zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt bij de stukken ter inzage bij het loket van het gemeentehuis. Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of een bezwaarschrift worden ingediend.

Beroep

Tegen het ontwerp van het plan zijn negen ontvankelijke zienswijzen naar voren gebracht. Tevens hebben burgemeester en wethouders en gemeenteraad voor de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht.

Een belanghebbende kan beroep instellen. Beroep kan tot en met 26 juni 2024 worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u, tegelijkertijd, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Plan inzien

Het bestemmingsplan “Breegraven 101-115” kunt u op afspraak digitaal inzien in het stadhuis, tijdens de algemene openingstijden bij het Loket, ’s Gravenhof 2 te Zutphen.

Het plan is tevens te raadplegen via de website van de gemeente Zutphen, www.zutphen.nl/plannenterinzage. Ook is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0301.bp1205Breegraven-vs01.

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen via de link:

http://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0301/NL.IMRO.0301.bp1205Breegraven-vs01

 

Zutphen, 16 mei 2024

 

Burgemeester en wethouders van Zutphen

Naar boven