Reglement burgerlijke stand Berkelland 2024

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 1:16 tot en met 1:16d en artikel 62 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

B E S L U I T E N :

 

vast te stellen:

 

het Reglement burgerlijke stand Berkelland 2024 (met bepalingen over ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand).

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, eerste lid, eerste volzin van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als bedoeld in artikel 1:16, eerste lid, tweede volzin van het Burgerlijk Wetboek;

 • d.

  bureau van de burgerlijke stand: daar waar burgerzaken is gevestigd;

 • e.

  gemeentehuis: het grondgebied van de gemeente Berkelland;

 • f.

  huwelijk: een voltrekking van een huwelijk, partnerschapsregistratie of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • g.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • h.

  de Wet rechten burgerlijke stand: verplichtingen omtrent de huwelijksvoltrekking.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is vier.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand dan wel de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden voor een bepaalde periode benoemd. Deze periode bedraagt maximaal de periode dat de ambtenaar in dienst is van de gemeente.

 • 3.

  Er zijn vijf soorten buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand:

  • a.

   bezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • b.

   leden van het college die op verzoek worden benoemd als onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • c.

   leden van de raad die op verzoek worden benoemd als onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • d.

   onbezoldigde buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente en

  • e.

   personen die in Berkelland woonachtig zijn, op verzoek van beide personen die een huwelijk of partnerschapsregistratie willen aangaan of hun partnerschapsregistratie willen omzetten in een huwelijk, voor één dag worden benoemd tot onbezoldigd buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 4.

  Het verzoek tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag wordt 18 weken voor de totstandkoming van het huwelijk ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Berkelland. Dit verzoek kan niet worden ingediend in geval het een flits- of kosteloos huwelijk betreft.

 • 5.

  Aan de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld onder het derde lid onder a. tot en met d. wordt eervol ontslag verleend als het lidmaatschap van het college of de raad dan wel het dienstverband als ambtenaar eindigt, doch in ieder geval bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd;

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand jonger dan 70 jaar, wordt benoemd tot uiterlijk de datum waarop hij/zij de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. Hij/zij is herbenoembaar overeenkomstig het bepaalde in het derde lid.

 • 3.

  De arbeidsovereenkomst met de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die de leeftijd van 70 jaar bereikt, kan na onderling overleg eventueel worden verlengd tot uiterlijk de datum waarop hij/zij de leeftijd van 75 jaar bereikt.

Artikel 4 Leiding van de dienst

De seniormedewerker burgerzaken is belast met de leiding over het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 5 Reservering huwelijk

De datum voor een huwelijk of partnerschap kan maximaal anderhalf jaar vóór de huwelijksdatum worden gereserveerd.

Artikel 6 Wijze huwelijksvoltrekking in afwijking van artikel 1:63 BW

 • 1.

  De kosteloze huwelijksvoltrekking als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand:

  • a.

   vindt plaats op maandagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur;

  • b.

   dit huwelijk voltrekken we in een spreekkamer van het gemeentehuis in Borculo;

  • c.

   er kunnen bij een huwelijk maximaal 2 getuigen aanwezig zijn;

  • d.

   er zal geen toespraak gehouden worden;

  • e.

   wordt verricht zonder ceremonie door een door de gemeente aangewezen ambtenaar van de burgerlijke stand en zonder voorafgaand gesprek;

  • f.

   wordt alleen voltrokken als één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven staan in de basisregistratie personen van de gemeente Berkelland.

 • 2.

  Een flitsvoltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap kan op alle ochtenden met uitzondering van de maandag plaatsvinden. Maximaal kunnen in Borculo per ochtend twee huwelijken of partnerschappen worden voltrokken om 10.00 uur en 11.00 uur. Naast de maximaal vier getuigen mogen hierbij ook vier personen extra aanwezig zijn. In totaal mogen er dus maximaal 10 personen aanwezig zijn. De plechtigheid zal ongeveer 15 minuten duren.

Artikel 7 Locatie

 • 1.

  De huwelijksvoltrekkingen als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand vinden plaats in het gemeentehuis;

 • 2.

  Als locaties waar huwelijken kunnen worden voltrokken, geldt elke plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Berkelland onder voorwaarde dat:

  • a.

   de locatie tijdens de plechtigheid openbaar toegankelijk is en dus ook toegankelijk voor mindervaliden;

  • b.

   de locatie mag geen woonhuis zijn;

  • c.

   de locatie hoeft geen gebouw te zijn. De plechtigheid mag ook in de open lucht plaatsvinden maar niet in de openbare ruimte en er moet een uitwijk naar een gebouw mogelijk zijn;

  • d.

   de locatie kan een kerk zijn, maar alleen als die multifunctioneel gebruikt wordt. Het burgerlijk- en het kerkelijk huwelijk moeten in twee afzonderlijke ceremonies worden voltrokken.

  • e.

   de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;

  • f.

   de locatie is niet in strijd met de openbare orde en goede zeden;

  • g.

   de locatie voldoet - mede gelet op de aanwezigheid van het aantal bruiloftsgasten - aan de bouwtechnische veiligheidseisen zoals onder meer gesteld door de brandweer. Er moet een melding brandveilig gebruik worden gedaan wanneer er meer dan 150 personen in een tijdelijk gebouw (tent) aanwezig zijn; of indien in een (bedrijfs)pand de activiteit niet in de gebruiksvergunning is opgenomen èn er meer dan 50 personen aanwezig zijn. Betreft het een horeca-inrichting dan gelden de regels die voor de horeca van toepassing zijn. De gebruiksmelding kan worden ingediend via het omgevingsloket.

  • h.

   genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden.

  • i.

   de ruimte van de aan te wijzen locatie moet naar behoren zijn ingericht. Hieronder wordt verstaan:

   • i.

    de aanwezigheid van tafel en stoelen;

   • ii.

    voldoende verlichting van de ruimte;

   • iii.

    de aanwezigheid van een aparte ruimte voor de ambtenaar om zich om te kleden;

   • iv.

    voldoende sanitaire voorzieningen;

   • v.

    eventueel een geluidsinstallatie;

   • vi.

    indien er een toiletwagen aanwezig is, mag deze niet aangesloten worden op het gemeenteriool. Je dient ervoor te zorgen dat het afvalwater wordt opgevangen en deugdelijk wordt afgevoerd.

 • j.

  het bruidspaar regelt zelf toestemming van de beheer/eigenaar van de locatie om de locatie eenmalig te mogen gebruiken op de overeengekomen tijd en dag. De gemeente is niet verantwoordelijk hiervoor.

 • k.

  de gemeente is niet verantwoordelijk voor de inrichting, aankleding en verzorging van de locatie, noch voor schade aan derden;

 • l.

  eventuele vergoedingen die de eigenaar/beheerder in rekening brengt, zoals de kosten voor inrichting en aankleding, benodigde vergunningen en verzekeringen komen voor rekening van het bruidspaar;

 • m.

  het niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden kan een reden zijn om het rechtsfeit niet op de overeengekomen tijd en locatie tot stand te laten komen.

 • n.

  Als er op de locatie waar het huwelijk voltrokken wordt ook het feest gehouden wordt, dient u over de benodigde vergunningen en ontheffingen te beschikken.

Artikel 8 Openstelling

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • 1.

  voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 19.00 uur;

 • 2.

  voor huwelijksvoltrekkingen, als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, op maandagmorgen om 9.00 uur of 9.30 uur, mits het geen algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdag in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet betreft;

 • 3.

  voor overige werkzaamheden gelden dezelfde openingstijden als die van het gemeentehuis;

 • 4.

  op algemeen erkende feestdagen, als bedoeld in artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of daarmee gelijkgestelde dagen die door ons tevens zijn aangewezen als vrije dag voor het gemeentepersoneel, is het bureau van de burgerlijke stand gesloten;

 • 5.

  Op niet met algemeen erkende feestdagen gelijkgestelde dagen die door ons als vrije dagen zijn aangewezen, zijn de bureaus van de burgerlijke stand geopend op door ons nader te bepalen uren;

 • 6.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in de vorige leden bepaalde tijden.

Artikel 9 Vergoeding buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand

 • 1.

  De vergoeding van regulier aangewezen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand vindt, voor zover er geen sprake is van een uitzondering, waaronder begrepen honoraire ambtenaren, plaats op basis van een arbeidsovereenkomst;

 • 2.

  Ten aanzien van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand die worden benoemd voor één dag en leden van de raad of het college die incidenteel als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand optreden, geldt dat deze geen recht hebben op vergoeding van gemeentewege;

 • 3.

  Vóór de totstandkoming van een rechtsfeit dienen de leges te worden voldaan conform de Legesverordening. Dit geldt ook indien aanstaande partners een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zelf voordragen om te worden aangewezen voor de voltrekking van het rechtsfeit.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand Berkelland 2024”;

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op de dag, volgende op die van bekendmaking;

 • 3.

  De Regeling trouwen op een locatie in Berkelland, vastgesteld op 8 december 2015 wordt met ingang van de dag van de inwerkingtreding van dit reglement ingetrokken.

Borculo, 30 april 2024,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

drs. G. Koudijs.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.

Naar boven