AANKONDIGING VERHUUR RADEWIJNSSTRAAT 2 TE ZWOLLE

 

Verhuur Radewijnstraat 2 Zwolle

Adres: Radewijnsstraat 2

Kadastrale percelen: Gemeente Zwolle, sectie A, nummer 7335

Perceelgrootte: Circa 1.248 m2

 

Voornemen tot aangaan verhuurovereenkomst met WijBedrijf Dieze

 

De gemeente Zwolle is voornemens een verhuurovereenkomst aan te gaan met WijBedrijf Dieze voor de huisvesting van de bewonerswerkplaats Dieze-Oost, geëxploiteerd door Travers Welzijn.

 

Huurder WijBedrijf Dieze is de enige serieuze gegadigde

De gemeente Zwolle heeft het Programma Maatschappelijke Voorzieningen vastgesteld (d.d. februari 2022), dat als doel heeft om per wijk tot toekomstbestendige en passende maatschappelijke voorzieningen te komen, die faciliterend zijn aan de sociaal-maatschappelijke opgave in de betreffende wijk. Daarbij ligt de prioriteit (onder andere) bij de wijk Diezerpoort. Uit onderzoek vanuit dit programma is gebleken dat de sociaal-maatschappelijke vraag voor de buurt Dieze-Oost (als onderdeel van de wijk Diezerpoort) groot is. Er is vooral behoefte aan een voorziening die laagdrempelig is, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar ze op eigen initiatief activiteiten kunnen uitvoeren, zodat ze zich minder eenzaam voelen, zich nuttig maken en meer deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Het huidige aanbod voorzieningen kan niet aan die vraag voldoen. In dit verband heeft de raad op 19 juni 2023 besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Radewijnsstraat 2 in de wijk Diezerpoort, buurt Dieze-Oost, waarbij de gemeente in het kader van bovenstaande opgave een huurder zoekt.

 

De volgende selectiecriteria zijn aan de orde:

• Er dient een subsidierelatie te zijn met de beoogd huurder, aangezien dit vastgoed is aangekocht om een subsidiepartner te huisvesten.

• De beoogd huurder verzorgt een aanbod waardoor buurtbewoners uit Dieze-Oost elkaar meer kunnen gaan ontmoeten en gaan deelnemen aan de maatschappij (welzijn en participatie) en voldoet daarmee aan de opgave vanuit de wijk en het programma maatschappelijke voorzieningen.

• De beoogd huurder accepteert de huidige staat van het pand, waarbij veel zelfwerkzaamheid noodzakelijk is om het pand functioneel op orde te brengen en eventueel te verduurzamen.

• De gemeente onderhoudt het pand op basis van het principe ‘sober en doelmatig’.

 

Op basis van bovengenoemde selectiecriteria is de gemeente van oordeel dat slechts het WijBedrijf doormiddel van het huisvesten van de bewonerswerkplaats (geëxploiteerd door Travers) aan deze criteria kan voldoen. Het pand is door de gemeente met dit hele specifieke doel aangekocht. Het WijBedrijf heeft de gewenste subisidierelatie en de bewonerswerkplaats heeft haar toegevoegde waarde al bewezen. Deze sluit aan bij het beleid en de ambities van de gemeente en er valt redelijkerwijs niet te verwachten dat er een andere partij is die in deze mate aan de criteria kan voldoen. De gemeente is van oordeel dat het WijBedrijf op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de huurovereenkomst.

Vervaltermijn

 

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk binnen 20 kalenderdagen (ingaande de dag na deze bekendmaking) kenbaar te maken door uw standpunt met deugdelijke onderbouwing te sturen aan secretariaat.zwvg@zwolle.nl.

 

De gemeente Zwolle en het WijBedrijf zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

 

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/bekendmakingen en in het gemeenteblad. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met c.van.der.velden@zwolle.nl.

 

Naar boven