Bestemmingsplan Dunoardswei - Houtigehage

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat het bestemmingsplan op 23 april 2024 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van drie vrijstaande woningen mogelijk aan de Dunoardswei in Houtigehage. Het gaat om gronden kadastraal bekend sectie A nummer 8383.

Bekijken

Het vastgestelde bestemmingsplan en vaststellingsbesluit liggen ter inzage van donderdag 9 mei 2024 tot en met woensdag 19 juni 2024. Het plan kunt u inzien:

 

  • 1.

    Op de landelijke website www.omgevingswet.overheid.nl met nummer NL.IMRO.0090.BP2022DPO017-0401;

  • 2.

    Na het maken van een telefonische afspraak kan het bestemmingsplan ook worden ingezien in het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten. Een telefonische afspraak kan gemaakt worden op elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur.

  • 3.

     

Beroep en voorlopige voorziening bij de Raad van State

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt niet eerder in werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, als u belanghebbende bent, binnen de genoemde beroepstermijn onder het kopje 'Bekijken', een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening bij spoedeisend belang

Om te voorkomen dat zich in de tussentijd onomkeerbare gevolgen voordoen, kunt u gedurende de beroepsprocedure verzoeken het besluit van de gemeenteraad te schorsen. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State.

Griffierecht

Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht.

Waar dient u een beroep in?

U kunt uw beroep en eventuele voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State, https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/

Naar boven