VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE: Zuiderweg 72 A Wijdewormer, uitbreiding AZ-complex

Datum verzending besluit:29 april 2024

Ons kenmerk:2023over0037.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste:

Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift.

Stuur het ondertekende bezwaarschrift per post naar:

Gemeente Wormerland

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 20

1530 AA Wormer

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

 

Naar boven