Verzamelbesluit tot wijziging van nadere regels als gevolg van de wijziging van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

 

Overwegende

 • -

  dat de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019 is gewijzigd

 • -

  dat om die reden de daarop gebaseerde nadere regels aanpassing behoeven

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019 en de Algemene wet bestuursrecht,

 

 

Besluit:

Vast te stellen het Verzamelbesluit tot wijziging van nadere regels als gevolg van de wijziging van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019

Artikel I Wijzigingen

 • A.

  De Nadere regels Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie, gemeente Alkmaar vanaf 2024 worden als volgt gewijzigd:

  • 1.

   Artikel 9 vervalt.

  • 2.

   De artikelen 10 en 11 worden hernummerd naar 9 en 10.

  • 3.

   In de bij de nadere regels behorende bijlage 1 wordt het bedrag € 9,65 telkens vervangen door € 10,25.

 • B.

  De Nadere regels Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang gemeente Alkmaar worden als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In artikel 1 Begripsbepalingen lid 2, wordt

   “* ondersteuningsplan: het verslag zoals genoemd in art. 8 lid 4 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Alkmaar.” vervangen door

   “* (integraal) onderzoeksplan: het verslag zoals genoemd in artikel 3.6 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Alkmaar;”

  • 2.

   Artikel 7 lid 3 komt te luiden:

   “3. De Jeugd en Gezinscoach legt de gemaakte afspraken vast in een (integraal) onderzoeksplan en beschrijft daarbij de nodige aantal dagen/uren kinderopvang per week en de duur van de opvang. Hierbij worden alleen de nodige uren afgegeven die naar het oordeel van de Jeugd-en Gezinscoach noodzakelijk zijn om de sociale en/of medische situatie van de ouder te verlichten.”

  • 3.

   Artikel 9 onderdeel d komt te luiden:

   “d. een verwijzing naar het (integraal) onderzoeksplan waarin de doelen zijn gesteld;”

Artikel 13 lid 1 en lid 2 komen te luiden::

“1. Voor zover de subsidie niet meer bedraagt dan in totaal € 10.000,-- wordt deze bij de verlening direct vastgesteld.

2. Verstrekking van subsidie vanaf € 10.001,--of meer gebeurt middels een beschikking tot het verlenen van subsidie.”

 

 • C.

  De Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Alkmaar wordt als volgt gewijzigd:

  • 1.

   Artikel 6 vervalt.

  • 2.

   De artikelen 7 en 8 worden hernummerd naar 6 en 7.

 • D.

  De Nadere regels bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra worden als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In Artikel 1 Begripsbepaling, lid 1.2 vervalt het onderdeel:

   Bestemmingsreserve: reserve waaraan een bepaalde bestemming is gegeven, d.w.z. de toekomstige aanwending is vastgelegd, maar er nog geen sprake is van een financiële verplichting

  • 2.

   Artikel 11 vervalt.

  • 3.

   Artikel 12 wordt hernummerd tot artikel 11.

 • E.

  De Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport worden als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In artikel 5 aanhef vervallen de woorden “tweede lid”.

 • F.

  De Nadere regels Sociaal Domein worden als volgt gewijzigd:

  • 1.

   In artikel 1, begripsbepalingen, vervallen de volgende definities:

   • -

    Algemene reserve: reserve zonder bestemming, om onverwachte risico’s te dekken.

   • -

    Bestemmingsreserve: reserve waaraan een bepaalde bestemming is gegeven, d.w.z. de toekomstige aanwending is vastgelegd terwijl er nog geen sprake is van een financiële verplichting.

   • -

    Eigen vermogen: het vermogen van een organisatie, vermeld op de balans van een organisatie, niet zijnde vreemd vermogen en voorzieningen, zonder aftrek van bestemmingsreserves, inclusief algemene reserve

  • 2.

   Artikel 11 komt te luiden:

   “Artikel 11 rekening en verantwoording

   In afwijking van het bepaalde in artikel 13, 14 en 15 van de ASV wordt de verantwoording van activiteiten in samenwerking met het onderwijs ingediend uiterlijk op 30 oktober volgend op het betreffende schooljaar.”

  • 3.

   Artikel 13 Algemene reserves vervalt.

  • 4.

   Artikel 14 Slotbepalingen wordt hernummerd tot Artikel 13 Slotbepalingen.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2024. Indien de bekendmaking plaatsvindt na deze datum, treedt dit besluit in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 mei 2024.

Alkmaar, 23 april 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

De burgemeester

Mw. Drs. A.M.C.G. Schouten

de secretaris

dhr. R.M. Reus

Naar boven