Ontwerpbesluit tot aanwijzing containerlocaties in IJsselmonde

 

 

 

De Concerndirecteur Stadsbeheer, Gelet op:Artikel  

 • 1.

  Artikel 4 Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009

 • 2.

  Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018

 • 3.

  Bouwbesluit 2020

 • 4.

  De Richtlijn 'Toegankelijke Buitenruimte' van 2 mei 2018

 • 5.

  Het ‘Programma van Eisen locaties ondergrondse containers’ uit 2018

 • 6.

  De Grondstoffennota 2023-2026

   

   

Overwegende:

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 4 lid 2 Afvalstoffenverordening aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker(s) van één of meerdere percelen plaatsvindt.

 • 2.

  Deze aanwijzing is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Rotterdam 2018.

 • 3.

  Ondergrondse containers zijn zo vormgegeven dat enkel de inworptrommel zichtbaar is, zodat de containers het straatbeeld zo min mogelijk beïnvloeden.

 • 4.

  Stankoverlast van restafval is bij ondergrondse restafvalcontainers tot een minimum gereduceerd vanwege het technisch ontwerp van de inworptrommel en de relatief koele opslag van het afval onder straatniveau.

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders heeft de Concerndirecteur Stadsbeheer het voornemen de volgende locaties aan te wijzen:

 

 

Straat

Huisnummer of

nadere omschrijving

Afvalsoort, ondergronds

Burgemeester van Slijpelaan

43

(24.188)

2 restafval

Bichon van der IJsselmondelaan

36

(24.191)

1 glas

1 papier

Bredenoord

102-267

(24.156)

2 restafval

Cartesiusstraat

50

(24.032)

1 restafval

Emelissedijk, hk Thamerdijk

40-42

(24.190)

2 restafval

Emelissedijk, hk Velgersdijk

40-42

(24.189)

2 restafval

Hollands tuin

2

(24.038)

1 restafval

Schinnenbaan

130-544

(24.154)

2 restafval

1 papier

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens Burgemeester en Wethouders heeft de Concerndirecteur Stadsbeheer het voornemen de volgende locaties in te trekken:

 

 

Straat

Huisnummer of

nadere omschrijving

Afvalsoort, ondergronds

Burgemeester van Slijpelaan

43

1 restafval

Cartesiusstraat

50

1 restafval

Emelissedijk, hk Thamerdijk

2

2 restafval

Emelissedijk, hk Velgersdijk

 • 1.

   

 • 1.

   

Hollands tuin

2

1 restafval

Slangenburgerf

552

1 restafval

 

 

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking

op www.overheid.nl naar keuze mondeling of schriftelijk hun zienswijzen uiten.

 

 

 

 

Schriftelijke zienswijze

Belanghebbende vermeldt in een schriftelijke zienswijze in ieder geval naam, adres, woonplaats, op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft en de reden van de zienswijze.

De schriftelijke zienswijze wordt gericht aan Stadsbeheer Schone Stad, t.a.v. Hoofd Inzameling en Hergebruik, Postbus 10902, 3004 BC, (zienswijzeSB@Rotterdam.nl)

 

 

 

Mondelinge zienswijze

Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een e-mail sturen naar zienswijzeSB@Rotterdam.nl, met het verzoek om gebeld te worden.

 

 

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf de publicatiedatum zes weken ter inzage bij:

 • 1.

  Stadsbeheer, receptie Stadsbeheer Schoon, Kleinpolderplein 5, Rotterdam.

 • 2.

  Het ontwerpbesluit en de onderliggende stukken zijn ook beschikbaar bij de bekendmaking op www.overheid.nl 

 

 

De Concerndirecteur Stadsbeheer,

Voor deze,

De directeur Stadsbeheer Schone Stad,

 

 

Namens deze,

D.F.A. van den Elzen

Manager Beheer Inzamelmiddelen

 

Naar boven