Vastgestelde Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen

Van donderdag 2 mei 2024 tot en met donderdag 13 juni 2024 ligt de gewijzigd vastgestelde partiële herziening met bijbehorende stukken (waaronder het PlanMER) ter inzage.

Plangebied

De partiële herziening heeft betrekking op een gedeelte van het recreatiegebied De Groene Ster aan de oostzijde van de stad Leeuwarden. Het plangebied omvat het noordwestelijk deel van het recreatiegebied, grofweg begrensd door de Groningerstraatweg (noordzijde), AquaZoo en de golfbaan (oostzijde), Woelwijk (zuidzijde) en Alddiel (westzijde).

Een partiële herziening om evenementen mogelijk te maken

Met deze partiële herziening wordt de basis gelegd voor het gebruik van het plangebied als evenemententerrein. De partiële herziening voorziet in een gedeeltelijke aanpassing van het geldende bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster’. Dit bestemmingsplan blijft bestaan, waarbij de partiële herziening aanvullend geldt voor het hiervoor beschreven plangebied.

De partiële herziening heeft betrekking op twee soorten evenementen:

 • -

  muziekevenementen (waarbij versterkt muziekgeluid een belangrijke rol speelt);

 • -

  overige evenementen (waarbij versterkt muziekgebied geen belangrijke rol speelt zoals survivalruns, wielerwedstrijden, hardloopwedstrijden, goederenmarkten en hiermee vergelijkbare evenementen).

Het vastleggen van een regeling voor evenementen in een partiële herziening biedt bescherming voor omwonenden en andere gebruikers van De Groene Ster. Ook zorgt de partiële herziening er voor dat organisatoren van evenementen weten aan welke regels zij zich moeten houden.

Gewijzigde vaststelling

De gemeenteraad heeft op 11 maart 2024 de partiële herziening met bijbehorende stukken gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn aangebracht in de toelichting (inclusief bijlagen), regels (inclusief bijlagen) en de verbeelding.

De nota “Wijzigingsvoorstellen ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Leeuwarden – Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen (n.a.v. zienswijzen, advies Commissie m.e.r. en ambtshalve wijzigingen)” bevat een overzicht van de wijzigingen. Deze nota maakt onderdeel uit van het vaststellingsbesluit.

Inzage

De gewijzigd vastgestelde partiële herziening met bijbehorende stukken (waaronder het PlanMER en het vaststellingsbesluit) kunt u inzien:

 • -

  in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur) Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure.

 • -

  Via de websites:

Beroep

Bent u het niet eens met deze vastgestelde partiële herziening? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

 • -

  van 3 mei 2024 tot en met 13 juni 2024;

 • -

  als u belanghebbende bent.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Naar boven