Hotspot monitor gemeente Wijdemeren 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren,

 

gelet op artikel 5, eerste lid van de Archiefwet 1995 jo. artikel 30, eerste lid Archiefwet 1995;

gezien het advies van gemeentelijke archiefinspectie;

 

overwegende dat:

 

de zorgdrager op grond van artikel 5, eerste lid, onder e van het Archiefbesluit 1995 voor de gemeentelijke archiefbescheiden de wettelijke taak heeft om een zogenaamde hotspotlijst voor archivering vast te stellen om hiermee te bepalen of te vernietigen informatie naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis, een incident of maatschappelijk debat in aanmerking komt voor eeuwige bewaring;

 

Corona / Covid-19 is een bijzondere gebeurtenis en kan daarom als hotspot worden aangeduid;

 

in de Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 en in Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 het instrument 'hotspot-monitor' is geïntroduceerd om deze uitzonderingen in te vullen;

 

bij het vaststellen van de hotspotlijst, artikel 5, eerste lid, onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Avg) in acht genomen wordt en dat bepaalt dat persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden moeten worden verzameld en vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze mogen worden verwerkt;

 

bij het vaststellen van de hotspotlijst, artikel 89, eerste lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Avg) in acht genomen wordt, en dat bepaalt dat de verdere verwerking van persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden mag worden beschouwd (“doelbinding”);

en dat deze verwerking is onderworpen aan passende waarborgen in overeenstemming met deze verordening voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, zoals technische en organisatorische maatregelen om de inachtneming van het beginsel van minimale gegevens verwerking te garanderen.

 

besluit:

Covid-19 als (archief)hotspot aan te wijzen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Wijdemeren, 19 maart 2024

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,

mw. mr. E.T. Halman-van der Linden MBA

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot

Naar boven