Instellen gehandicaptenparkeerplaats Wouwhof 17 te Heinkenszand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht,

Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Borsele 2021

Overwegende:

Dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

* Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

* Het beschermen van de aanwonenden, weggebruikers en passagiers;

* Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Is het gewenst om

Een parkeergelegenheid voor gehandicapten in te stellen op locatie Wouwhof 17 Heinkenszand. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde situatieschets ‘Wouwhof 17 Heinkenszand’.

Motivering

Het is gewenst om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen daar de aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder en in de nabijheid van de gevraagde locatie woont

BESLUIT

Besluit:

  • 1.

    Het instellen van een parkeergelegenheid voor gehandicapten met RVV bord E06 met onderbord OB309 op de Wouwhof 17 Heinkenszand als bedoelt in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

  • 2.

    Een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatieschets.

  • 3.

    De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 30 april 2024.

Heinkenszand 25-04-2024

Burgemeester en wethouders van Borsele

Namens deze,

R. de Jonge

Beleidsmedewerker verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien van 30 april 2024 tot en met 11 juni 2024 via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant. Tevens ligt het verkeersbesluit ter inzage op de afdeling Post- en archiefzaken van de gemeente Borsele op het gemeentehuis, adres: Stenevate 10, 4451 KB te Heinkenszand. Gedurende deze periode is het mogelijk bezwaar te maken. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. R. de Jonge via telefoonnummer 0113-238 383.

Naar boven