Ontwerp Verkeersbesluit zero emissiezone

Nummer. 25890-2024

Burgemeester en wethouders van Assen:

instellen van een zero emissiezone in het voetgangersgebied van het centrum van Assen

Op 3 maart 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen een besluit genomen om de uitgangspunten van schone stadslogistiek te bepalen. Eén van deze uitgangspunten is het invoeren van een zero emissiezone. Deze zone wordt gelijkgetrokken aan het voetgangersgebied dat van kracht is in het centrum van de binnenstad van Assen. De zero emissiezone wordt per 1 januari 2025 ingevoerd.

In het door de raad vastgestelde Uitvoeringsplan Mobiliteit (1&2), de Binnenstadvisie Assen en de Visie Energietransitie is de invoering van de zero emissiezone als één van de projecten benoemd.

Deze maatregel is bedoeld om de door emissies van voertuigen veroorzaakte overlast te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen te verlagen. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het Klimaatakkoord, waarin een pakket aan afspraken en oplossingen wordt aangedragen om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 55% terug te dringen.

Het bevoorraden met bestelauto’s en vrachtauto’s is vanaf 1 januari 2025 alleen toegestaan met zero emissie voertuigen, tenzij deze voertuigen vallen binnen de overgangsregeling, zoals vastgesteld in de brief aan de Tweede Kamer van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstraat van 5 oktober 2020 met kenmerk IENW/BSK-2020/191355. In deze brief is aangegeven, dat nieuwe bestelbusje en vrachtauto’s vanaf 1 januari 2025 alleen welkom als ze emissievrij zijn. Voor bestaande voertuigen geldt een overgangsperiode:

- bestelauto’s met een dieselmotor en een emissieklasse 4 mogen tot 2025 de zero emissiezone in;

- nieuwe bestelauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet moeten uitstootvrij aan de uitlaat zijn om toegang te krijgen tot de zero emissiezone;

- hybride bestelauto’s en bestelauto’s op fossiele brandstof (diesel, benzine, LPG, aardgas) in Euroklasse/emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de zero emissiezone;

- hybride bestelauto’s en bestelauto’s op fossiele brandstof (diesel, benzine, LPG, aardgas) in Euroklasse/emissieklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de zero emissiezone;

- vanaf 1 januari 2028 zijn uitsluitend uitstootvrije bestelauto’s toegestaan.

De zero emissiezone van de gemeente Assen is een ruimtelijk begrensd gebied dat is gelegen in het voetgangersgebied van het centrum. Binnen deze zero emissiezone zal een selectief toelatingsbeleid voor (bedrijfs)voertuigen worden gehanteerd op grond van de door die voertuigen veroorzaakte milieuhinder en uitstoot van broeikasgassen. Het gebied van de zero emissiezone is weergegeven in de bijgevoegde situatietekening.

Per werkdag rijden er ongeveer 45 vrachtwagens en 140 bestelauto’s het voetgangersgebied in het centrum van Assen binnen. Door toenemende verstedelijking en economische groei, zal dit aantal bewegingen in de toekomst alleen maar toenemen. De groei van het aantal bewegingen leidt zonder ingrijpen tot een afname van de bereikbaarheid en een toename van schadelijke stoffen. Dit leidt tot gezondheidsschade en een afname van de leefbaarheid, veiligheid en economische vitaliteit van de stad.

De zero emissiezone stadslogistiek beslaat het voetgangersgebied in het centrum van Assen. De keuze voor deze afbakening is gebaseerd op de ruimtelijke inpasbaarheid en het effect op bereikbaarheid. Daarnaast gaat het om de doelgroep dat vooral gericht is op het vervoeren van goederen. Het gebied is herkenbaar voor weggebruikers en is van voldoende omvang om voertuigen slimmer in te kunnen zetten.

Door het invoeren van de zero emissiezone worden de doelstellingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) zoals genoemd onder het kopje ‘Belangenafweging’ gediend. Met de invoering van de zero emissiezone wordt de veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer voorkomen of beperkt. Ook wordt de door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van de objecten of gebied voorkomen of beperkt. Het invoeren van de zero emissiezone is één van de maatregelen die zijn opgenomen in het Klimaatakkoord en is daarmee een essentieel onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Daarnaast is het een noodzakelijk en geschikt instrument om het milieu-/ luchtkwaliteitsdoel en leefbaarheidsdoel alsmede reductie van uitstoot van broeikassen te bereiken.

Onderzoek van Buck Consultant International (in samenwerking met RHDHV) van 11 december 2023 heeft uitgewezen dat een actief beleid rond stadslogistiek en verdere bundeling van aan- en afvoerbewegingen in de binnenstad een gunstig effect op de luchtkwaliteit heeft.

 

Maatregelen

De zero emissiezone gaat samen vallen met het huidige voetgangers- en venstertijdengebied. Het gaat dan om de volgende straten:

- Brink;

- Ceresplein;

- Gedempte Singel;

- Kerkstraat;

- Markt;

- Mercurius;

- Mulderstraat;

- Oude Molenstraat;

- Oude Straat;

- Weierspoort.

Om deze zero emissiezone aan te wijzen, worden de borden C22c, C22d en C22c1 geplaatst. De locatie van deze verkeersborden staat weergegeven in de bijgevoegde situatietekening met nummer ZEZA-01.

Het al aanwezige camerasysteem voor automatische kentekenplaatherkenning, het zogeheten Automatic Number Plate Recognition, (hierna: ANPR-systeem) wordt ingezet voor een adequate handhaving.

De grenzen van de zero emissiezone zullen conform Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) aangegeven worden met de borden C22c (zone), C22c1 en C22d (zone. Medio 2024 wordt de definitieve bebording voor zero emissiezones opgenomen in het RVV 1990.

 

Belangenafweging

Overwegende het bepaalde in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt dit verkeersbesluit genomen in het belang van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

Ook wordt deze maatregel genomen voor het bevorderen van doelmatig of zuinig energiegebruik (artikel 2, lid 3 sub a WVW 1994).

Het besluit voor het instellen van een zero emissiezone Stadslogistiek in het venstertijdengebied is al in 2021 genomen. Assen wil een en groene en aantrekkelijke binnenstad zijn met duurzamer vervoer. Het instellen van de venstertijden voor laden- en lossen in 2023 was de eerste stap. Het instellen van en zero emissiezone voor de stadslogistiek op 1 januari 2025 is de volgende stap naar een schonere binnenstad van Assen. We passen een zorgvuldige informerende participatie toe met de betrokken ondernemers.

De in dit besluit genoemde motivering weegt voor het algemene belang zwaarder dan het individuele belang. De leefbaarheid en de luchtkwaliteit in het centrum van Assen wordt door dit besluit verbeteterd. Dit is goed voor de gezondheid van de inwoners en bezoekers van Assen, doordat de CO2-uitstoot teruggedrongen wordt. Daarnaast is deze maatregel onderdeel van een breder pakket van maatregelen.

 

Handhaving

De zero emissiezone voor bestel- en vrachtverkeer wordt gehandhaafd door het verwerken van kentekengegevens van voertuigen op of aan de weg met behulp van een technisch hulpmiddel, namelijk Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s, in combinatie met daartoe bevoegde buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's).

 

Ontheffingenbeleid en hardheidsclausule

In samenspraak met het ministerie van IenW, belangorganisaties en gemeenten wordt een Centraal Loket Ontheffingen zero emissiezones opgezet. Bij dit landelijke loket kunnen straks ontheffingen worden aangevraagd voor gemeenten met een zero emissiezone. Naar verwachting is het loket op 1 november 2024 gereed. Gedurende de overgangsregeling die geldt tot uiterlijk 1-1-2030 zijn (naast vrijstellingen voor bestel- en vrachtauto’s) naar verwachting de volgende ontheffingen beschikbaar:

- dagontheffingen;

- ontheffing wegens lange levertijden;

- ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden;

- ontheffing op basis van de hardheidsclausule;

- ontheffing als er geen emissieloze alternatieven beschikbaar zijn (geldt alleen voor vrachtauto’s);

- ontheffing voor particuliere bestelauto;

- ontheffing voor plug-in hybride vrachtwagen;

- ontheffing voor bijzondere voertuigen (kermis- en of circusvoertuig, bedrijfsauto met zware laadkraan, verhuisauto of vrachtwagen voor exceptioneel vervoer);

- ontheffing bakwagens.

Het is belangrijk te vermelden dat het ontheffingenbeleid landelijk wordt vastgesteld en maakt geen onderdeel uit van dit (ontwerp)verkeersbesluit. Eventueel bezwaar indienen tegen het ontheffingenbeleid kan enkel bij de definitieve bekendmaking van het Centraal Loket Ontheffingen zero emissiezones door het ministerie of anderszins.

Belanghebbenden kunnen dan onder verwijzing naar de artikelen 62 en 87 van het RVV het college van burgemeester en wethouders om een ontheffing verzoeken van het ingestelde verbod. Het college van burgemeester en wethouders zal naar aanleiding van een dergelijk verzoek op basis van alle specifieke feiten en omstandigheden van het desbetreffende geval beoordelen of sprake is van een uitzonderlijke situatie, dat het verlenen van een ontheffing van het verbod gerechtvaardigd is.

 

Wet- en regelgeving

Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en artikel 18 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen moeten, in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer, verkeerstekens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst en/of verwijderd.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de eenheidschef van de politie Noord Nederland. Deze is akkoord.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

 

ONTWERPBESLUIT

Overeenkomstig op de bij dit besluit behorende situatietekening met nummer ZEZA-01:

 • 1.

  tot het instellen van een zero emissiezone voor bestel- en vrachtverkeer in het voetgangersgebied van het centrum van Assen door het plaatsen van de borden C22c (zone) en C22d (zone) van Bijlage 1 van het RVV 1990 en de onderborden C22c1 voor zover de volgende straten of gedeelten van straten:

  Brink;

  Ceresplein;

  Gedempte Singel;

  Kerkstraat;

  Markt;

  Mercurius;

  Mulderstraat;

  Oude Molenstraat;

  Oude Straat;

  Weierspoort.

   

2. De verkeersborden te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende.

Assen 23 april 2024

Burgemeester en wethouders van Assen

M. Out (burgemeester) en T. Dijkstra (secretaris)

Mededelingen

Procedure

Dit besluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat het ontwerp-verkeersbesluit en de daarbij behorende documenten gedurende zes weken op werkdagen ter inzage worden gelegen bij de balie van het stadhuis van de gemeente Assen, Noordersingel 33 te Assen.

Tegen dit ontwerpbesluit kan eenieder een zienswijze indienen. Een zienswijze kan worden ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit in het Digitale Gemeenteblad Het indienen van een zienswijze kan mondeling of schriftelijk (zowel per post als per e-mail) en onder vermelding van het onderwerp ‘Ontwerpverkeersbesluit ZES’. Indiendingen per post kunnen verstuurd worden naar: het college van Burgemeester en Wethouders van Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Per e-mail via info@assen.nl.

Een zienswijze kan resulteren in het wijzigen van het ontwerp. Naar verwachting wordt het definitieve verkeersbesluit in het derde kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Naast het indienen van een zienswijze op het ontwerp-verkeersbesluit voor de zero emissiezone kunt u ook uw mening geven over het voorgenomen landelijke ontheffingenbeleid. Uw vragen en opmerkingen kunnen leiden tot aanvullend gemeentelijk ontheffingenbeleid.

Naar boven