BESLUIT ARTIKEL 110A WET GELUIDHINDER In het kader van nieuwbouw van 13 flexwoningen aan de Schuitweg ‘s-Gravenpolder

Burgemeester en wethouders van Borsele maken in het kader van artikel 110a van de Wet geluidhinder, het volgende bekend. Het college heeft op 9 april 2024 besloten om voor de nieuwbouw van 13 flexwoningen aan de Schuitweg te ‘s-Gravenpolder hogere grenswaarden wegverkeerslawaai van resp. 56 dB voor de noordgevel, 54 dB voor de westgevel en 52 dB voor de oostgevel vast te stellen.

 

Achtergrond

Het college heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van 13 flexwoningen op een kavel aan de Schuitweg te ‘s-Gravenpolder. De beoogde locatie ligt in de geluidzone van de provinciale weg Bernhardweg-Oost (N666). Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op drie gevels van de beoogde nieuwbouw de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden.

Voordat de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend kan worden, dient er eerst een besluit hogere grenswaarden van resp. 56 dB voor de noordgevel, 54 dB voor de westgevel en 52 dB voor de oostgevel verleend te worden. Op 9 april 2024 heeft het college het besluit hogere grenswaarden vastgesteld.

 

Inzage

Met ingang van 25 april 2024 kunt u het besluit inzien in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113- 238471.

 

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. U kunt beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De beroepstermijn loopt van 26 april tot en met 6 juni 2024.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld en een spoedeisend belang heeft, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Raad van State.

 

Inwerkingtreding

Het besluit hogere grenswaarde treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Heinkenszand, 24 april 2024

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,

 

Naar boven