BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de bouw van 13 flexwoningen aan de Schuitweg in ‘s-Gravenpolder

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3˚ en artikel 3.10, lid 1, sub a van de Wabo jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, bij besluit van 16 april 2024 een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘aanleggen van een uitrit’ ten behoeve van de realisatie van 13 flexwoningen aan de Schuitweg in ’s-Gravenpolder. In dit verband ligt de beschikking samen met de ruimtelijke onderbouwing en overige bijbehorende stukken vanaf 25 april 2024 voor een ieder ter inzage. De verleende vergunning wijkt, als gevolg van een ingediende zienswijze, op enkele punten af van de eerder ter visie gelegde ontwerp-omgevingsvergunning.

Inhoud

Er is een aanvraag binnengekomen voor de bouw van 13 flexwoningen op een kavel aan de Schuitweg in ’s-Gravenpolder. De locatie valt in het bestemmingsplan “Kern ’s-Gravenpolder 2013” en heeft de bestemming ‘Bedrijf’. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om het beoogde bouwplan planologisch-juridisch toch mogelijk te maken is een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure gevoerd.

Inzage

Vanaf 25 april 2024 kunt u de verleende beschikking met bijbehorende stukken raadplegen via :

- http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.OVGPSW2024-0002

- Regels op de kaart - Omgevingsloket

Verder ligt de beschikking met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238471.

Beroep

Tegen het besluit tot vergunningverlening kan door een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Cluster Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beroepstermijn loopt van 26 april tot en met 6 juni 2024.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van bovengenoemde rechtbank. Indien er binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, kan er geen gebruik worden gemaakt van de verleende omgevingsvergunning voordat op het verzoek tot voorlopige voorziening is beslist.

Heinkenszand, 24 april 2024

 

Naar boven