Voornemen tot verkoop openbare gronden nabij Busken Huetlaan 94A

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

Een perceel grond nabij de Busken Huetlaan 94A te Waddinxveen en kadastraal bekend gemeente Waddinxveen Sectie B, nummer 7982 (ged.) of zoals dit later vernummerd is, ter grootte van ongeveer 127 m2 (hierna ook te noemen: (het) perceel).

Het te verkopen perceel is aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

Het perceel dient gebruikt te worden in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg en motivatie

De gemeente Waddinxveen is voornemens om het perceel aan de eigenaar van het aangrenzende perceel aan de Busken Huetlaan 94A te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 6901. Dit betreft Stichting Islamitische Moskee Alhijra. Voormelde eigenaar heeft de gemeente gevraagd of het perceel mag worden aangekocht als uitbreiding op de Moskee om de bezoekers een fijne plek te bieden. Met name tijdens de vieringen en herdenkingen is sprake van ruimtegebrek. Vanuit de gemeente zijn er geen bezwaren tegen deze uitbreiding. De gemeente staat positief tegenover het initiatief voor koper, waardoor de gemeente bereid is om het perceel te verkopen. Gemeente is van mening dat koper zich ook kwalificeert als enige (serieuze) gegadigde voor de aankoop van het perceel, mede gelet op het feit dat koper de enige aangrenzend eigenaar is van het perceel wat voor de gemeente een vereiste is om in aanmerking te komen voor het perceel.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor (een gedeelte van) het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Boels en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan c.boels@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop, het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de potentiële koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Berghout en/of mevrouw C. Boels, e-mailadres m.berghout@waddinxveen.nl/c.boels@Waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop Busken Huetlaan 94A”.

Op deze tekening staat het perceel dat verkocht wordt. Het te verkopen perceel wordt gearceerd weergegeven. Het perceel is gelegen aan de Busken Huetlaan en bestaat uit een gedeelte van het kadastrale perceel bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 7571. Het perceel is totaal groot 127m2.

Naar boven