VERORDENING RIOOLAANSLUITRECHT 2024

 

 

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 30 november 2023;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN AANSLUITING OP DE GEMEENTELIJKE RIOLERING 2024

 

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering: het in de openbare weg aanwezige hoofdriool (vrijverval of drukriolering) dat bij de gemeente in onderhoud en beheer is;

 • b.

  rioolaansluiting: de door de gemeente te maken aansluiting op de gemeentelijke riolering ten behoeve van een eigendom waardoor een directe of indirecte lozing van afvalwater mogelijk wordt gemaakt;

 • c.

  afvalwater: alle water en stoffen waarvan de houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen via de gemeentelijke riolering;

 • d.

  uitlegger: de buisleiding vanaf het aansluitpunt op de gemeentelijke riolering tot aan de controleput welke wordt geplaatst op de grens van het kadastrale perceel waarop het eigendom staat waarvoor de rioolaansluiting wordt gemaakt;

 • e.

  eigendom: een roerende of een onroerende zaak.

   

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  Onder de naam "rioolaansluitrecht" wordt een recht geheven ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting op de gemeentelijke riolering.

 • 2.

  Belastingplichtig is de aanvrager van de rioolaansluiting dan wel degene die bij het begin van het kalenderjaar van het kadastrale perceel waarop de controleput wordt geplaatst het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 3.

  De aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting dient schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders te worden ingediend.

   

  Artikel 3. Maatstaf van heffing en tarieven

Voor het recht als bedoeld in artikel 2 worden per rioolaansluiting de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag worden de geraamde kosten aan de aanvrager medegedeeld, die blijken uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

De aanvraag wordt alsdan in behandeling genomen op de vijfde werkdag ná de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geheven rioolaansluitrecht, wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

 

Artikel 4. Restitutiebepaling

Indien binnen één maand na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting doch voor de aanvang van de werkzaamheden ter uitvoering van de rioolaansluiting, deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf verleend van 90% van het geheven rioolaansluitrecht.

 

Artikel 5. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 

Artikel 6. Vrijstelling

Het recht is niet verschuldigd voor een rioolaansluiting ten behoeve van een eigendom, waarvan de gemeente Rucphen het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 

Artikel 7. Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald binnen 20 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

   

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9. Overgangsrecht

De "Verordening rioolaansluitrecht Rucphen 2023" van 14 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

   

  Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolaansluitrecht Rucphen 2024.

 

 

Aldus vastgesteld door

de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 13 december 2023,

de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.

 

Naar boven