Koningsdagverordening Emmen 2024

De burgemeester van de gemeente Emmen;

 

gehoord de beraadslaging van de driehoek van 2 april 2024;

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet;

 

Overwegende dat:

 • de koninklijke familie op Koningsdag 2024 een bezoek brengt aan de gemeente Emmen en dit een nationaal evenement betreft;

 • een groot aantal activiteiten plaatsvindt en dat een zeer groot aantal bezoekers wordt verwacht, waarbij als uitgangspunt geldt dat Koningsdag feestelijk, waardig en voor eenieder veilig dient te verlopen;

 • op Koningsdag de veiligheid van de leden van de koninklijke familie en het publiek centraal staat;

 • het noodzakelijk is tijdelijk aanvullende voorschriften te stellen ter handhaving van de openbare orde en veiligheid en ter beperking van gevaar;

 • deze algemene voorschriften onderdeel uitmaken van een breed scala aan veiligheidsmaatregelen en dit niet met reguliere bevoegdheden of voorschriften kan worden ondervangen.

 

Besluit vast te stellen de

 

Koningsdagverordening Emmen 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  openbare plaats: de openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties wordt verstaan;

 • b.

  voertuigen: motorvoertuigen, fietsen, bromfietsen (incl. snorfietsen, speedpedelecs, bromscooters en brommobielen), gehandicaptenvoertuigen (uitgezonderd gehandicaptenvoertuigen zonder motor en scootmobielen) en wagens;

 • c.

  onbemand luchtvaartuig: luchtvaartuig waarmee vluchten worden uitgevoerd of dat is ontworpen om vluchten autonoom of op afstand bestuurd uit te voeren zonder piloot aan boord;

 • d.

  eerste veiligheidsring: het gebied waar de koninklijke familie en de hofhouding zich begeeft, inclusief de directe omgeving daarvan;

 • e.

  tweede veiligheidsring: gebied dat op de bij deze verordening behorende kaarten in bijlage 1 is aangeduid als ring 2, inclusief de eerste veiligheidsring.

 • f.

  derde veiligheidsring: gebied dat op de bij deze verordening behorende kaarten in bijlage 1 is aangeduid als ring 3, inclusief de eerste en tweede veiligheidsring.

 • g.

  vierde veiligheidsring: gebied dat op de bij deze verordening behorende kaarten in bijlage 1 is aangeduid als ring 4, indien en voor zover dit het grondgebied van de gemeente Emmen betreft, inclusief de eerste, tweede en de derde veiligheidsring;

 • h.

  accreditatiepolsband: bewijs van toestemming tot het betreden van het gebied van de tweede veiligheidsring.

Artikel 2 Verblijfsverbod tweede veiligheidsring

 • 1.

  Het is verboden zich te bevinden op een openbare plaats binnen de tweede veiligheidsring of een in de tweede veiligheidsring gelegen gebouw, bouwwerk of ander object te betreden.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   leden van de koninklijke familie

  • b.

   personen die deel uitmaken van de beveiliging of hofhouding van de koninklijke familie;

  • c.

   politieke ambtsdragers die de koninklijke familie vergezellen;

  • d.

   niet-geaccrediteerde hulpverleners of vertegenwoordigers van nutsbedrijven onder politiebegeleiding indien sprake is van een calamiteit;

  • e.

   personen de beschikken over een accreditatiepolsband en een geldig identiteitsbewijs, met dien verstande dat kinderen tot veertien jaar alleen behoeven te beschikken over een accreditatiepolsband.

Artikel 3 Verboden objecten en gedragingen in de veiligheidsringen

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw binnen de vierde veiligheidsring voorwerpen of stoffen bij zich te hebben waarvan aannemelijk is dat deze zijn meegebracht of aanwezig zijn om de openbare orde en veiligheid te verstoren dan wel schade aan zaken of letsel aan personen toe te brengen.

 • 2.

  Eenieder is verplicht een aanwijzing van een toezichthouder inzake het zich ontdoen van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen of stoffen onmiddellijk op te volgen.

 • 3.

  Het is verboden om gezichtsbedekking, zowel bestaande uit voorwerpen als kleding (zoals onder andere helm, masker of bivakmuts) binnen de derde veiligheidsring te dragen met de intentie om herkenbaarheid te bemoeilijken of frustreren, met uitzondering van het dragen van een mondkapje (ter bevordering van de gezondheid).

 • 4.

  Als in het kader van de openbare orde of veiligheid of bij een calamiteit, een evenement of om een andere reden verwijdering van losse objecten of voorwerpen, waaronder onder andere afval- en bloembakken, windschermen, (winkel)uitstallingen, (terras)meubilair, geluidsapparaten, bouw- en steigermateriaal, binnen de derde veiligheidsring noodzakelijk is, is de houder verplicht deze op eerste aanwijzing van een toezichthouder te verwijderen of te verplaatsen. Dit artikellid gaat in op 27 april 2024 om 01.00 uur.

 • 5.

  Het is verboden om binnen de derde veiligheidsring die op de bijgevoegde kaart in bijlage 2 is aangeduid als: ‘Ring 3 autovrij’, een voertuig aanwezig te hebben, in een voertuig te rijden of deze te verplaatsen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door of namens de burgemeester. Dit artikellid is geldig van 26 april 2024 22.00 uur tot 27 april 14.00 uur. Ter uitvoering hiervan kunnen inritten, garages en parkeergelegenheden feitelijk ontoegankelijk worden gemaakt.

 • 6.

  Het is verboden binnen de derde veiligheidsring die op de bijgevoegde kaart in bijlage 2 is aangeduid als: Ring 3 autoluw, een voertuig (met uitzondering van fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen) in te rijden, behoudens een ontheffing, van 27 april 2024 08.00 uur tot 27 april 2024 14.00 uur, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door of namens de burgemeester.

Artikel 4 Verplichtingen zich te verwijderen in derde veiligheidsring

Eenieder die zich bevindt op een openbare plaats gelegen binnen de derde veiligheidsring, is bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening, bij het veroorzaken van overlast of bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan verplicht op een daartoe strekkende aanwijzing van een toezichthouder zich terstond te verwijderen dan wel zich verwijderd te houden tot 27 april om 14.00 uur uit de derde veiligheidsring.

Artikel 5 Verbod onbemand luchtvaartuig (drone)

Het is verboden om binnen het gebied Emmen, aangeduid op de kaart in bijlage 2, op een openbare plaats of in een voor het publiek openstaand gebouw onbemande luchtvaartuigen, dan wel delen of onderdelen van onbemande luchtvaartuigen, te besturen dan wel te doen besturen of deze voorhanden te hebben met de kennelijke bedoeling om deze te besturen of te doen besturen, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door of namens de Minister van Defensie Dit artikel is geldt van 27 april 2024 om 07.00 uur tot 27 april 2024 om 18.00 uur.

Artikel 6 Toezicht op naleving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening alsmede de handhaving ervan zijn de politie, gemeentelijke toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren belast.

Artikel 7 Strafbepaling

Overtreding van de bepalingen in deze verordening wordt overeenkomstig artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking met ingang van 27 april 2024 om 6.00 uur, met uitzondering van artikel 3 lid 4 dat in werking treedt met ingang van 27 april 2024 om 01.00, artikel 3 lid 5 dat in werking treedt met ingang van 26 april 2024 om 22.00 uur, artikel 3 lid 6 dat in werking treedt op 27 april om 08.00 uur en artikel 5 dat in werking treedt met ingang van 27 april 2024 om 7.00 uur.

 • 2.

  Deze verordening vervalt op 27 april 2024 om 17.00, uur, met uitzondering van de artikel 3 lid 5 en lid 6 die eindigen respectievelijk om 14:00 uur en artikel 5 dat vervalt op 27 april om 18.00 uur, of zodra de burgemeester van oordeel is dat zij niet langer noodzakelijk is.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Koningsdagverordening Emmen 2024.

Aldus vastgesteld op 2 april 2024.

De burgemeester,

H.F. van Oosterhout

Bijlage 1  

 

Kaarten duiding ringenstructuur als bedoeld in artikel 1 van de Noodverordening Koningsdag 2024.

 

 

Bijlage 2  

 

Kaart duiding ringenstructuur als bedoeld in artikel 3 lid 5 en 6.

 

 

Bijlage 3  

 

TGB Emmen

Een cirkelvormig gebied met een straal van twee komma zeven (2,7) nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52°47'20.91"N 006°53'45.03"E, van grondniveau tot 1800 voet AMSL (zie figuur);

 

Naar boven