Gemeente Nissewaard - Verkeersbesluit verplaatsen bushalte Stationsweg, Zuidland

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De bushalte t.h.v. Stationsweg 27 in Zuidland wordt verplaatst naar de oostzijde van de Stationsweg, ten noorden van nr. 26 door middel van het verplaatsen van bord RVV L03b als bedoeld in artikel 24, lid, sub e van bijlage I van het RVV 1990 en artikel 12 onder b van het BABW. De halte ter hoogte van Stationsweg 27 komt hierbij te vervallen.

BESLUIT

Gelet op:

• artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

• artikel 15 lid 2 Wvw 1994, op grond waarvan maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer krachtens een verkeersbesluit geschieden, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

• artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt; • artikel 15 BABW, op grond waarvan in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (hierna: Uitvoeringsvoorschriften);

De aanvraag is voorgelegd aan de ambtelijke verkeerscommissie, waarin een vertegenwoordiger van de politie als bedoeld in artikel 24 van het BABW zitting heeft. De commissie heeft ons unaniem geadviseerd om bovenstaand verkeersbesluit te nemen.

Waarom is dit besluit genomen?

Verplaatsing van de halte leidt tot verhoging van de verkeersveiligheid, omdat bij de huidige locatie de bus dicht op de kruising met de Julianastraat halteert en daarmee het zicht ontneemt op de kruising.

Daarnaast is er op de nieuwe locatie voldoende ruimte om te voorzien in een vollediger haltevoorziening met een halteperron op hoogte, waardoor de halte beter toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers.

Datum besluit

14 mei 2024

Ingangsdatum

14 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

namens dezen,

de teamcoördinator van het team Ruimtelijke Inrichting

H. Apell

 

Mededelingen

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dat per brief. Vermeld daarin:

 

 • 1.

  de datum van de brief

 • 2.

  uw naam en adres

 • 3.

  uw bezwaren

 • 4.

  het nummer van het gemeenteblad van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking).

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

Gemeente Nissewaard

het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25 3200 AA Spijkenisse

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. U dient hiervoor een verzoek in bij:

de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 50951 3007 BM Rotterdam

U kunt het verzoek ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Let op! Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld.

Naar boven