Verordening maatschappelijke participatie (minima) 2024

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 

Gelet op ;

De Participatiewet;

Artikel 147 van de Gemeentewet

Strategische Kaders Werk en Inkomen 2024-2027, vastgesteld op 3 juli 2023

De Uitvoeringsagenda Samen Leven, Samen Doen, vastgesteld op 3 juli 2023

 

BESLUIT

 

vast te stellen de:

 

Verordening maatschappelijke participatie (minima) 2024

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  De Wet: de Participatiewet;

 • 2.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

 • 3.

  Bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de Wet;

 • 4.

  Inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Wet.

 • 5.

  Bijdrage: een geldelijke tegemoetkoming, ten behoeve van

  • a.

   Participatieregeling

  • b.

   Maatwerk minima

  • c.

   Jeugdfonds sport en cultuur

  • d.

   Mantelzorgregeling minima

Artikel 2 Doelgroep en voorwaarden

 • 1.

  Het doel van deze verordening is inwoners met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) de mogelijkheid bieden om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten.

 • 2.

  Minimaregelingen zoals bedoeld in artikel 3 kunnen worden aangevraagd door inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug van 18 jaar en ouder met een (gezamenlijk) inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm.

  • a)

   Het betreft inkomen uit arbeid of (pensioen)uitkering, niet zijnde DUO.

  • b)

   Ten behoeve van een aanvraag voor de Participatieregeling, Hoofdstuk 2 artikel 1, mag het gezamenlijk vermogen niet hoger zijn dan het vrij te laten vermogen conform artikel 34 van de Wet.

  • c)

   Indien de persoonlijke situatie daarom vraagt, kan in geval van een aanvraag uit hoofde van Maatwerk minima de inkomensgrens verhoogd worden tot een gezamenlijk inkomen van maximaal 150% van de bijstandsnorm.

Hoofdstuk 2 Regelingen

Artikel 3 Participatieregeling

De participatieregeling is een bijdrage ten behoeve van sociale, educatieve, sportieve of culturele activiteiten die beoogt sociaal isolement te voorkomen. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met de voor dat jaar vastgestelde HICP Index en afgerond op een absoluut bedrag.

Artikel 4 Maatwerk minima

Onder maatwerk minima wordt verstaan de mogelijkheid om ondersteuning te bieden in persoonlijke situaties, waarvoor de beschikbare minimaregelingen niet voldoende zijn. Het doel is flexibiliteit om in te kunnen spelen op uitzonderlijke situaties ter voorkoming van financiële of maatschappelijke problemen.

Artikel 5 Jeugdfonds sport en cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen in Utrechtse Heuvelrug waar te weinig geld is om kinderen deel te laten nemen aan cultuur of sport en diploma zwemmen.

Artikel 6 Mantelzorgregeling minima

De mantelzorgregeling minima is een bijdrage voor mantelzorgers die onbetaalde zorg verlenen aan bijvoorbeeld een ouder, partner, buurman of vriend en hiervoor extra kosten maken.

Artikel 7 Voorliggende voorzieningen

Er wordt geen bijdrage verstrekt voor kosten waarvoor, al dan niet door de gemeente, reeds een andere vergoeding wordt verstrekt.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Uitvoering

Het college kan nadere voorschriften vaststellen voor de uitvoering van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze verordening indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1-1-2024, onder gelijktijdige intrekking van de verordening maatschappelijke participatie 2016.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening maatschappelijke participatie (minima) 2024’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2024

de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

de griffier

W. Hooghiemstra

de voorzitter

G.F. Naafs

Naar boven