Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2024

 

De raad van de gemeente Sluis

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 februari 2024;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

 

gezien het advies van de commissie Samenleving/Middelen van 26 maart 2024;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Eerste wijziging Legesverordening Sluis 2024

 

Artikel I

Artikel 1.26 van de bij de Legesverordening Sluis 2024 behorende tarieventabel komt als volgt te luiden:

 

Art. 1.26 Naspeuringen in het gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 22,65

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel II

Artikel 1.27 van de bij de Legesverordening Sluis 2024 behorende tarieventabel komt als volgt te luiden:

 

Art. 1.27 Afschrift of uittreksel uit het gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift, fotokopie of digitale scan van een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 15,00

vermeerderd met een bedrag per pagina

A3/A4 formaat:

€ 0,35

A2 formaat:

€ 10,00

A1 formaat of groter:

€ 19,35

en verder vermeerderd met € 0,27 voor elke dm² waarmee de afbeelding, kaart, tekening het A1 formaat te boven gaat.

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel III

Artikel 2.4 van de bij de Legesverordening Sluis 2024 behorende tarieventabel komt als volgt te luiden:

 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

voor een overleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Omgevingswet vergunbaar is dan wel vergunningsvrij is:

€ 125,00

b.

voor elk ander overleg, voor het eerste overleg:

€ 550,00

c.

voor elk volgend overleg:

€ 1.500,00

2.

De op grond van het vorige lid, onderdelen b. en c. verschuldigde bedragen worden per in te schakelen adviseur verhoogd met:

€ 250,00

Artikel IV

Artikel 3.6 van de bij de Legesverordening Sluis 2024 behorende tarieventabel komt als volgt te luiden:

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening voor de evenementen Visserijfeesten Breskens, Jaarmarkt Groede, Folkloristische dag IJzendijke, Avondmarkten Sluis:

€ 210,00

b.

om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening voor andere evenementen dan die zijn genoemd in onderdeel a., waaronder circussen, stuntshows, toeristenmarkten, rommelmarkten e.d.:

€ 100,00

Artikel V

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De artikelen I, III en IV werken terug tot en met 1 januari 2024.

  • 3.

    Deze verordening wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging Legesverordening Sluis 2024’.

 

Sluis, 4 april 2024

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier, De voorzitter,

Mr. P.T.G. Claeijs Mr. M.M.D. Vermue

Naar boven