Beleidsregels kleine windmolens Alphen aan den Rijn (concept)

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen aan den Rijn maakt op grond van de inspraakverordening bekend dat zij gelegenheid tot inspraak biedt op het concept Beleidsregels kleine windmolens Gemeente Alphen aan den Rijn.

Waarom gemeentelijk beleid voor kleine windmolens?

Agrariërs en ondernemers binnen de gemeente Alphen aan den Rijn hebben behoefte aan kleine windmolens, naast zonnepanelen, om hun bedrijfsvoering maximaal te kunnen verduurzamen. Om de initiatieven en aanvragen daarvoor te stroomlijnen wordt gemeentelijk beleid voor kleine windmolens opgesteld.

Op basis van de in mei 2023 vastgestelde uitgangspuntennotitie, de opbrengst van een uitgebreid participatieproces én input van deskundigen zijn de conceptbeleidsregels voor kleine windmolens tot stand gekomen. Na vaststelling door het college worden deze conceptbeleidsregels nu ter inzage gelegd.

Hoe kunt u de concept Beleidsregels voor kleine windmolens bekijken?

De conceptbeleidsregels kleine windmolens Gemeente Alphen aan den Rijn liggen van 17 april tot en met 15 mei 2024 tijdens openingstijden ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. U kunt de concept Beleidsregels ook bekijken via de website officielebekendmakingen.nl.

Wilt u reageren op de concept Beleidsregels voor kleine windmolens?

Binnen bovenstaande termijn kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie op het concept Beleidsregels kleine windmolens Gemeente Alphen aan den Rijn indienen. Een schriftelijke reactie kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn.

Voor het maken van een afspraak voor inzage van de conceptbeleidsregels kleine windmolens en/of het indienen van een mondelinge reactie kunt u bellen met telefoonnummer 14 0172.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de periode van terinzagelegging beantwoorden we de ontvangen inspraakreacties in een Nota van inspraak. De Nota van inspraak wordt daarna samen met de definitieve Beleidsregels kleine windmolens ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 17 april 2024.

Naar boven