Tijdelijk afsluiten Martk Lochem in verband met A Tavola Fiat500 toertocht]

Zaaknummer: 2024-298857

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lochem;

Gelet op:

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994,

- het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990,

- het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

- het verzoek om ten behoeve van A Tavola Fiat500 toertocht op zondag 30 juni 2024 tussen 11:30 uur en 14:30 uur de Markt in Lochem ter beschikking te hebben om daar auto's te plaatsen.

Overwegingen

Beschrijving gebied, weg of straat

Het gebied omvat de volgende wegen:

- De Poststeeg te Lochem;

- De Walderstraat te Lochem, het gedeelte gelegen tussen de Blauwe Torenstraat en de Markt.

 

Gewenste maatregel

Het afsluiten van genoemde wegen voor alle bestuurders (uitgezonderd deelnemers van de toertocht) in beide richtingen, op zondag 30 juni 2024 tussen 11:30 uur en 14.30 uur;

 

Beheer en onderhoud

De betreffende wegen zijn in onderhoud bij de gemeente Lochem;

 

Spiegelen feitelijk gedrag aan beoogd functioneren

Krachtens artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt deze maatregel genomen ter bescherming van de weggebruikers en het voorkomen van overlast;

 

Het resultaat van het horen van betrokkenen

Het verkeersbesluit is, zoals bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, ter advisering aangeboden aan de verkeersadviseur van politie Oost Nederland

 

Legitimiteit

Gelet op het bepaalde ter zake in de Wegenwet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en het Besluit administratieve bepalingen in zake het Wegverkeer (BABW);

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem besluiten om op 30 juni 2024 de volgende maatregel toe te passen;

 

Door plaatsing van bord C1 van de bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en vooraankondigingen, de volgende wegen afsluiten voor alle verkeer op zondag 30 juni 2024 tussen 11:30 uur en 14:30 uur:

- De Poststeeg te Lochem;

- De Walderstraat te Lochem, het gedeelte gelegen tussen de Blauwe Torenstraat en de Markt.

 

Eén en ander zoals weergegeven in bijgevoegde situatieschet.

 

Bezwaar

Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gedlerland, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen.

 

Naar boven