Voornemen tot verhuur en vestiging van een recht van opstal, perceel (onbebouwde grond) gelegen aan en nabij het Zuiveringspad 1 te Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B nummers 6709 en 8061, gelegen nabij de het Zuiveringspad 1 in Waddinxveen als onbebouwde grond te verhuren aan Stichting ter Behartiging van de Belangen van de Klimop Groep (hierna ook te noemen: Scouting Klimopgroep). Voor de door en voor rekening van de Scouting Klimopgroep op genoemd perceel te vestigen opstallen wordt een zakelijk recht van opstal gevestigd ten behoeve van Scouting Klimopgroep.

Het te verhuren perceel en het te vestigen recht van opstal is aangegeven op de bij deze publicatie behorende kaart.

Uitleg en motivatie verhuur (in combinatie met het te vestigen recht van opstal)

De gemeente Waddinxveen is van mening dat Scouting Klimop als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de huur van het perceel in combinatie met een te vestigen opstalrecht voor het op het te huren perceel te realiseren nieuwe clubgebouw. Scouting Klimop is namelijk al sinds 1980 gevestigd op de locatie aan het Zuiveringspad 1 te Waddinxveen. Met de voorgenomen verhuur en het te vestiging van het recht van opstal wordt de bestaande situatie uitgebreid en worden nieuw voorwaarden vastgesteld waaronder de verhuur en het te vesteigen recht van opstal wordt verleend. De vestiging van de Scouting Klimop aan het Zuiveringspad wordt voortgezet. Met de voortzetting komt de huidige overeenkomst, inclusief recht van opstal voor de huidige locatie (na realisatie van het nieuwe clubgebouw) te vervallen. Gemeente is niet bekend met andere gegadigde die in aanmerking komen voor de huur van deze locatie.

De gemeente Waddinxveen is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot verhuur en/of het verlenen van een recht van opstal van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan moet bieden, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een-op-een uitgifte van het hiervoor beschreven perceel aan de huidige gebruiker, Scouting Klimop. De huidige gebruiker, Scouting Klimop kan hiermee aangemerkt worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voormelde perceel te huren en daarop een nieuw clubgebouw te realiseren.

Bezwaar tegen verhuur en het te vestigen recht van opstal

Als u het niet eens bent met de voorgenomen verhuur in combinatie met het te vestigen recht van opstal, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt om (een gedeelte van) het perceel te pachten van de gemeente, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verhuur en het te verlenen opstalrecht kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer X. Leenheer en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan x.leenheer@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde verpachting in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de pachter zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verpachting, dan kunt u contact opnemen de heer X. Leenheer of mevrouw M. berghout, e-mailadres: x.leenheer@waddinxveen.nl / m.berghout@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verhuur en opstalrecht Zuiveringspad 1”.

Leestekst publicatie verhuur perceel Zuiveringspad, inclusief vestiging van een recht van opstal.

Op deze tekening staat het perceel dat verhuurt wordt. Deze strook is gelegen aan het Zuiveringspad 1 en bestaat uit de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nummer 8061 (gedeeltelijk) en 6709. Het perceel is totaal groot 1820 m2.

Op de tekening is ook aangegeven met welke deel het te verhuren perceel wordt uitgebreid en op welke delen een recht van opstal wordt gevestigd. De bestaande bebouwing is ook ingetekend.

Naar boven