Omgevingsvergunning - Beschikking Verleend, Plein 1813 4, 2514 JN 's-Gravenhage

Algemene informatie

het veranderen van de woning Plein 1813 4

 

Ons kenmerk: VTH2023-00555

Stadsdeel:

Centrum

Locatie(s):

Plein 1813 4, 2514 JN 's-Gravenhage

Datum bekendmaking besluit:

26-02-202429-03-2024

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar.

U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet.

Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift per post opsturen naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar, Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Bezwaarschrift

Vermeld in uw bezwaarschrift:

  • naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;

  • de datum en handtekening;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

  • de argumenten voor bezwaar.

Volmacht

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven