Bekendmaking voorgenomen uitgifte van grond door de gemeente Wijchen

 

 

De gemeente Wijchen heeft het voornemen om de reststrook gelegen grenzend aan de voorkant van onderstaand adres te verkopen aan de bewoners van het aangrenzende perceel. De gemeente geeft hiermee uitvoering aan haar groenstrokenbeleid. In dit beleid is opgenomen dat een groenstrook enkel verkocht en verhuurd wordt aan bewoners van het aan de groenstrook grenzend perceel, ter uitbreiding van het eigen perceel.

 

  • Heilige Stoel 4603 Wijchen (zaaknummer Z/23/144427)

     

Perceel kadastraal bekend Gemeente Wijchen, Sectie L nr. 4109 groot circa 12 m²

 

Reageren

Tegen de voorgenomen verkoop kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep in de zin van de Awb worden ingediend. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de voorgenomen grondverkoop en merkt u zichzelf aan als belanghebbende dan dient u dat kenbaar te maken binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie van deze bekendmaking. Deze termijn merken wij aan als vervaltermijn.

 

Reacties kunnen worden verstuurd naar:

Gemeente Wijchen

T.a.v. team Grondzaken

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

 

Wijchen, 29 maart 2024

Burgemeester en Wethouders van Wijchen

R. Helmer-Englebert, burgemeester

J. te Boekhorst, gemeentesecretaris

Naar boven