Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid gemeente Doesburg 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg;

 

gelet op de artikel(en) 10:3 en verder van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 61, derde lid van de Wet veiligheidsregio’s, artikel 18.1 en 18.6 van de Omgevingswet en de aan genoemde regelgeving verwante regelgeving en besluiten;

 

Overwegende dat:

 • -

  de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking is getreden en daarin, wat de aanwijzing van toezichthouders betreft, niet is voorzien in overgangsrecht met betrekking tot het huidige mandaat en de op grond daarvan gedane aanwijzingen van toezichthouders brandveiligheid;

 • -

  om die reden personen moeten worden aangewezen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet;

 • -

  medewerkers die belast zijn met toezicht op de brandveiligheid voor de gemeente in dienst zijn van de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden;

b e s l u i t e n:

 

 • 1.

  De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met toezicht op de naleving krachtens de Omgevingswet, de Wet veiligheidsregio’s en de aan genoemde wetten verwante regelgeving en besluiten te mandateren aan de directeur Brandweer Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 • 2.

  De directeur Brandweer Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden toestemming te verlenen tot het verlenen van ondermandaat.

 • 3.

  Voorgaande mandaatbesluiten met betrekking tot voor aanwijzing toezichthouders brandveiligheid in te trekken.

 • 4.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking in het gemeenteblad.

 • 5.

  Dat dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid gemeente Doesburg 2024.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Doesburg op 26 maart 2024.

de secretaris,

P. Werkman

de burgemeester,

drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar

Naar boven