Voorgenomen ruiling van onroerende zaken door de gemeente Waddinxveen gelegen aan Sniepweg 1

Inhoud overeenkomst

De gemeente Waddinxveen is voornemens een ruilovereenkomst te sluiten met de eigenaren van perceel Sniepweg 1 (verder: ‘Eigenaren’)

Adres: Plasweg Waddinxveen, nabij Sniepweg 1

Perceel: gemeente Waddinxveen, sectie C, nummer 4176

Grootte: circa 12 m2

Enige serieuze gegadigde

Er is sprake van een ruiling, waarbij de Eigenaren een tweetal perceelsgedeelten van hun erf aan de gemeente afstaan, omdat deze percelen al jaren zijn ingericht als openbare ruimte en ook aldus door de gemeente worden onderhouden. De Eigenaren staan in dat verband twee percelen aan de gemeente af, met een totale oppervlakte van circa 45 m2, verder te noemen: percelen A en C. De gemeente staat in ruil daarvoor en onder betaling van een toegift een perceel snippergroen ter grootte van circa 12 m2 af aan de Eigenaren, verder te noemen: perceel B.

De gemeente is van mening dat de Eigenaren op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria als enige serieuze gegadigde voor de ruiling in aanmerking komen. De gemeente heeft de volgende criteria gehanteerd:

  • i.

    De door de gemeente van de Eigenaren te verkrijgen percelen A en C maken deel uit van het openbaar gebied, en moeten gemeentelijk eigendom worden. Ook zijn er diverse kabels en leidingen in percelen A en C aanwezig, die in openbaar gebied horen te liggen.

  • ii.

    De Eigenaren zijn enkel bereid de percelen A en C aan de gemeente te leveren, indien zij in ruil daarvoor perceel B verkrijgen.

  • iii.

    De gemeente verkoopt snippergroen enkel aan aangrenzende particuliere woningeigenaren

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor de ruiling van perceel B, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken, derhalve uiterlijk 24 april 2024. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Haverkamp, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan Externe link: c.johannes@waddinxveen.nl en m.haverkamp@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren. De Gemeente en de Eigenaren zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Haverkamp, e-mailadres: m.haverkamp@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Ruiling Sniepweg 1”.

Gepubliceerd op 4 april 2024

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Naar boven