Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure / Rijksweg 10c, 6067 AB te Linne / Maasgouw / verzonden 13 maart 2024 / het brandveilig gebruiken van een bed & breakfast

Hieronder leest u welke omgevingsvergunningen wij hebben verleend. Bij de uitgebreide procedure kunt u, als u belanghebbende bent, tot zes weken na datum van verzenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bij de uitgebreide procedure kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Bij spoedeisend belang kunt u, naast het bezwaar- of beroepsschrift, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Tijdens de kantooruren van gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht, kunnen de betreffende stukken na het maken van een afspraak fysiek worden ingezien

Een besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Als het project bestaat uit één of meer van de volgende activiteiten: aanleg, sloop, kappen van een boom of het slopen of wijzigen van een monument, treedt het besluit niet in werking voordat de bezwaar- of beroepstermijn van zes weken is verstreken. Is in deze gevallen ook een verzoek om voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Rijksweg 10c, 6067 AB te Linne / Maasgouw / verzonden 13 maart 2024 / het brandveilig gebruiken van een bed & breakfast

Naar boven