Publicatie voornemen tot verhuur nabij Trancheeweg te Weert

Object informatie

De hierna genoemde grondstrook:

 • -

  kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie Y nummer 189 gedeeltelijk, groot ca. 168m2 gelegen nabij de Trancheeweg te Weert.

Voornemen tot verhuur

De gemeente Weert (“de gemeente”) is voornemens voormelde grondstrook te verhuren aan een particulier.

Deze particulier is de enige serieuze gegadigde

Gemeente is van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verhuur van de grondstrook. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

Deze particulier komt als enige serieuze gegadigde in aanmerking omdat:

  • aangezien de strook (uitsluitend?) grenst aan het perceel van deze particulier. Verhuur van grondstroken vindt op grond van de Beleidsregel grondstroken en adoptiegroen alleen plaats aan eigenaren van aangrenzende percelen. Dit ter voorkoming van versnipperd eigenaarschap van grond.

Niet eens met voorgenomen verhuur?

Indien u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verhuur, dan dient u dit uiterlijk voor 17 april 2024, kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. Indien uw bericht na deze termijn wordt ontvangen, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de bovenbedoelde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de verhuurovereenkomst zou worden opgekomen.

Beoordeling van uw reactie

De gemeente zal uw gemotiveerde reactie beoordelen.

Er kunnen zich dan twee situaties voordoen:

 • 1.

  De gemeente is het met uw reactie eens. Dit betekent dat de gemeente de verhuur aan bedoelde gegadigde zal heroverwegen.

 • 2.

  De gemeente is het niet eens met uw reactie. In dat geval zal de gemeente u een termijn stellen van 20 kalenderdagen waarbinnen u nogmaals kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met de voorgenomen verhuur. Dit kunt u doen door betekening van een kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente. Indien voornoemde termijn wordt overschreden zonder dat de kortgedingdagvaarding aan het adres van de gemeente is betekend, staat het de gemeente vrij om tot contractsluiting over te gaan. Het staat u in dat geval niet meer vrij om hiertegen in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en de beoogde gegadigde zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

Reden publicatie

Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het op basis van artikel 3:14 Burgerlijk Wetboek geldende gelijkheidsbeginsel en het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6.

Naar boven