Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Heiloo 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo;

 

overwegende dat het gemeentebestuur klimaatadaptatie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2020;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Heiloo 2024:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag : een aanvraag om subsidie zoals bedoeld in deze regeling die de aanvrager indient;

 • b.

  afkoppelen : hemelwaterafvoer aangesloten op het rioolstelsel via fysieke ingrepen loskoppelen en ter plaatse vasthouden of infiltreren en wanneer dat niet mogelijk is via oppervlaktewater verwerken;

 • c.

  college : college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo;

 • d.

  dakoppervlak : de horizontale projectie van een dakoppervlak van een pand;

 • e.

  Dak: extensief groen dak : een dakoppervlak van een bestaand gebouw of overkapping, voorzien van een drainagelaag, met een begroeiing die zich ontwikkelt tot een ecologisch stabiele plantengemeenschap die zichzelf in stand kan houden met een minimum aan onderhoud. In veel gevallen bestaande uit sedumbegroeiing, eventueel aangevuld met kruiden en grassen;

 • f.

  Dak:intensief groen dak: een dakoppervlak van een bestaand gebouw of overkapping, voorzien van een drainagelaag, een substraatlaag van minimaal 80 millimeter en bij voorkeur een gevarieerde begroeiing waarbij het noodzakelijk is onderhoud te plegen. Het dak bestaat bij voorkeur uit meer dan alleen sedum, dus ook bijvoorbeeld kruiden, grassen en heesters. De dakconstructie is voldoende sterk om het dak te betreden voor onderhoud;

 • g.

  Dak: groen/blauw of blauw dak : een dakoppervlak van een bestaand gebouw of overkapping met of zonder begroeiing, en met een waterbergend vermogen van minimaal 40 liter per vierkante meter. Het water wordt vertraagd of gestuurd afgevoerd en/of gebruikt, zodanig dat het waterbergende vermogen bij een volgende harde bui zo veel mogelijk weer beschikbaar is;

 • h.

  hemelwater : regenwater, ijzel, sneeuw en hagel;

 • i.

  infiltratie: het op eigen terrein hemelwater infiltreren van een afgekoppeld dakoppervlak of bestrating in de bodem via het maaiveld (bodempassage) of door middel van een (boven- of ondergrondse) voorziening;

 • j.

  Berging en nuttig gebruik hemelwater : het opslaan en filteren van hemelwater voor het gebruik in de wc, de wasmachine, schoonmaakklussen en/of het besproeien van de tuin;

 • k.

  oppervlaktewater : openbaar water, bijvoorbeeld een vijver of sloot, waarop hemelwater geloosd kan worden;

 • l.

  pand : een in de gemeente Heiloo gelegen woning inclusief aanbouw(en), uitbouw(en) en bijgebouw(en), bedrijfspand, kantoorgebouw of school, alle met bijbehorend erf, tuin, terrein en ondergrond en opgenomen in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en legaal gebouwd;

 • m.

  vergroenen : Bij het perceel horende verharding, in de vorm van asfalt, beton, steen of ander slecht waterdoorlatend materiaal, in een tuin of op een terrein vervangen door vaste beplanting als gras, planten, struiken of bomen; ook wel ontstenen genoemd;

 • n.

  voorziening : maatregel, product of activiteit gericht op het beperken van de nadelige gevolgen van een veranderend klimaat, te weten: het afkoppelen van verhard oppervlak, vergroenen, het aanleggen van groene, groen/blauwe en blauwe daken en het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater.

Artikel 2 Doelstelling

Deze regeling heeft als doel inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente Heiloo te stimuleren om zelf klimaatadaptieve maatregelen te treffen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  een meerderjarig natuurlijk persoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand, dan wel huurder of pachter is van het pand en met instemming van de eigenaar een aanvraag indient; de huurder is zelf verantwoordelijk voor toestemming van de eigenaar;

 • b.

  een Vereniging van eigenaren;

 • c.

  een rechtspersoon voor zover die krachtens het eigendomsrecht eigenaar is van het pand met eventueel bijbehorende grond, dan wel huurder of pachter en met instemming van de eigenaar een aanvraag indient.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden

De subsidieaanvrager heeft een eigen verantwoordelijkheid:

 • a.

  voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen;

 • b.

  voor het tegengaan van eventuele overlast richting buren of openbare ruimte. Denk daarbij ook aan risico’s op wateroverlast;

 • c.

  voor het degelijk functioneren van de gesubsidieerde voorziening. Hierbij is het ook belangrijk dat de bodemgesteldheid geschikt is voor het functioneren van de voorziening, bijvoorbeeld voor infiltratie;

 • d.

  voor een stevige ondergrond om een voorziening te kunnen dragen, bijvoorbeeld voldoende stevigheid van de dakconstructie voor een groen of blauw dak.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Het college kan aan een aanvrager voor de onderstaande activiteiten subsidie verstrekken onder de in deze regeling opgenomen voorwaarden:

 • a.

  Het afkoppelen van hemelwater van het gemeentelijke riool (zie artikel 11);

 • b.

  vergroenen, ook wel ontstenen (zie artikel 12);

 • c.

  het aanleggen van een groen, blauw of groen/blauw dak (zie artikel 13);

 • d.

  het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater (zie artikel 14).

Artikel 6 Niet subsidiabele kosten

Tot de niet subsidiabele kosten worden gerekend de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag, kosten die verband houden met de aanvraag van eventueel benodigde vergunningen en het eventueel versterken of veranderen van de (dak)constructie voor een groen of blauw dak of een andere voorziening.

Artikel 7 Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de gemeente Heiloo is €22.000.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4.

  Een subsidie wordt geweigerd indien door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • 5.

  In het 4e kwartaal van ieder jaar wordt deze subsidieregeling geëvalueerd. Op basis van die evaluatie kan de subsidieregeling inhoudelijk gewijzigd worden en eventueel de subsidieplafonds aangepast. De gewijzigde subsidieregeling gaat dan na vaststelling door het college in op 1 januari van het volgende jaar.

Artikel 8 Algemene criteria

 • 1.

  Het college kan de aanvrager een subsidie verstrekken onder de volgende algemene criteria:

  • a.

   de voorziening is maximaal 6 maanden voor realisatie aangekocht;

  • b.

   de voorziening is aangelegd binnen de kadastrale grenzen van het pand;

  • c.

   de aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na realisatie van de voorzieningen waar de aanvraag betrekking op heeft;

  • d.

   per pand kan er één (gecombineerde) aanvraag per kalenderjaar worden ingediend waarop maximaal €2.000,- subsidie wordt verstrekt;

  • e.

   minimale subsidie is €150,- per aanvraag;

  • f.

   de aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse van voorzieningen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Naast deze algemene criteria die voor iedere voorziening gelden, gelden er per voorziening ook nog specifieke criteria, beschreven in de artikelen 11 tot en met 14.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1.

  Na het realiseren van de voorziening(en), kan de aanvrager een aanvraag om subsidie indienen door het insturen van:

  • a.

   het specifiek voor deze subsidieregeling gemaakte aanvraagformulier op de website van de uitvoerende organisatie, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

  • b.

   een factuur op naam met technische specificaties waaruit blijkt dat aan de criteria van de subsidieregels wordt voldaan en aankoopdatum en/of realisatiedatum;

  • c.

   een betalingsbewijs (een bankafschrift);

  • d.

   een foto van de situatie zonder voorziening en de nieuwe situatie met voorziening, waarbij het pand op de foto duidelijk zichtbaar is en ook de afmetingen als die nodig zijn voor de subsidie, bij voorkeur met een meetlat op de foto. Alternatief voor de meetlat is een meting op Google Maps met weergave op de foto of op een bouwtekening.

 • 2.

  Artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2020 is niet van toepassing.

Artikel 10 Beslissing op aanvraag

 • 1.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, vijfde lid van de Algemene subsidieverordening Heiloo 2020, beslist het college binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.

 • 3.

  De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 4.

  Het college stelt de subsidie vast met inachtneming van de maximale subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 8, 11, 12, 13 en 14.

 • 5.

  De betaling van de subsidie vindt plaats binnen vier weken na de subsidievaststelling.

Artikel 11 Het afkoppelen van hemelwater van het gemeentelijke riool

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onderdeel a, gelden in aanvulling op artikel 8 de volgende specifieke criteria:

  • a.

   er wordt minimaal 5 vierkante meter verhard oppervlak afgekoppeld van het gemeentelijke riool (dit oppervlak moet op de foto zichtbaar en meetbaar zijn), en;

  • b.

   er wordt minimaal 20 millimeter (= 20 liter per afgekoppelde vierkante meter) berging op eigen terrein gerealiseerd voor dit regenwater.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   voor het afkoppelen maximaal €40,- per m2 aaneengesloten verhard oppervlak;

  • b.

   maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten;

 • 3.

  Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van €2.000 per jaar toegekend.

 • 4.

  Voor de subsidieaanvraag dient minimaal aangeleverd te worden:

  • a.

   een foto voor en een foto na realisatie;

  • b.

   de afmetingen van het afgekoppelde oppervlak (met een meetlat op de foto van de situatie na realisatie). Alternatief voor de meetlat is via Google Maps, zie uitleg in artikel 9d;

  • c.

   foto van de gerealiseerde berging;

  • d.

   Facturen met kosten en het aantal liters van de bergingsvoorziening;

  • e.

   een betalingsbewijs (een bankafschrift).

Artikel 12 Vergroenen, ook wel ontstenen

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onderdeel b, geldt in aanvulling op artikel 8 het specifieke criterium dat de voorziening die aangelegd wordt een groenere tuin of terrein betreft waarbij verharding wordt vervangen door vaste beplanting zoals heesters, hagen, vaste planten, bomen, gras en dergelijke.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   voor het vergroenen ofwel ontstenen maximaal €10,- per vierkante meter (dit oppervlak moet op de foto zichtbaar en meetbaar zijn);

  • b.

   minimaal €150, dus er moet minimaal 15 m2 vergroend zijn;

  • c.

   maximaal 50% van de gemaakte subsidiabele kosten.

 • 3.

  Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van €500,- subsidie per jaar toegekend.

 • 4.

  Voor de subsidieaanvraag dient minimaal aangeleverd te worden:

  • a.

   een foto voor en een foto na realisatie;

  • b.

   de afmetingen van het oppervlak dat vergroend is (met een meetlat op de foto van de situatie na realisatie);

  • c.

   Facturen van de kosten;

  • d.

   een betalingsbewijs (een bankafschrift).

Artikel 13 Het aanleggen van een groen, blauw of groen/blauw dak

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, geldt in aanvulling op artikel 8 het specifieke criterium dat het een bestaand dak betreft met een minimaal aaneengesloten oppervlakte van 4 vierkante meter dat aangepast wordt naar een groen, blauw of groen/blauw dak.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   maximaal €25,- per vierkante meter voor een extensief groen dak;

  • b.

   maximaal €35,- per vierkante meter voor een intensief groen dak of een groen/blauw dak of een blauw dak;

  • c.

   maximaal 50% van de werkelijke kosten voor het aanpassen van de hemelwaterafvoer van een dak naar de vereisten voor een blauw of groen/blauw dak met een maximum van €500,- subsidie per pand;

  • d.

   maximaal 50% van de werkelijke kosten voor aanschaf, materiaal en eventuele aanlegkosten van het extensief groen, intensief groen, blauw of groen/blauw dak;

  • e.

   Het eventueel versterken of veranderen van de dakconstructie valt niet onder de subsidie van artikel 5 onderdeel c.

 • 3.

  Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van €2.000,- subsidie per jaar toegekend.

 • 4.

  Voor de subsidieaanvraag dient minimaal aangeleverd te worden:

  • a.

   een foto voor en een foto na realisatie;

  • b.

   de afmetingen van het groene en/of blauwe dak (liefst met een meetlat op de foto van de situatie na realisatie);

  • c.

   bij een extensief groen dak de factuur met de kosten;

  • d.

   bij een intensief groen dak de factuur met de kosten en de substraatdikte. Als de substraatdikte niet op de factuur staat, dan moet deze duidelijk aangeven worden met een foto of bouwtekening, zodat beoordeeld kan worden of het voldoet aan de definitie van een intensief groen dak;

  • e.

   Bij een blauw of groen/blauw dak de factuur met de kosten en het waterbergend vermogen. Het waterbergend vermogen moet minimaal 40 liter per vierkante meter aangesloten dak zijn, zie artikel 1 onderdeel h;

  • f.

   een betalingsbewijs (een bankafschrift).

Artikel 14 Het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater

 • 1.

  Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 5, onderdeel d, gelden in aanvulling op artikel 8 de volgende specifieke criteria:

  • a.

   de voorziening moet zodanig zijn uitgevoerd dat het hemelwater alleen wordt ingezet voor het gebruik in de wc, de wasmachine, schoonmaakklussen en het besproeien van de tuin. Hierbij geldt dat de voorziening voldoende bereikbaar is voor onderhoud en inspectie. In verband met gezondheidsrisico’s mag het hemelwater voor beperkte doelen ingezet worden en niet voor douchen, afwas of drinkwater (consumptiedoeleinden);

  • b.

   er wordt tenminste 500 liter hemelwater opgeslagen ter vervanging van het gebruik van drinkwater.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 30% van de werkelijke kosten voor aanschaf, materiaal en eventuele aanlegkosten.

 • 3.

  Per pand worden niet meer dan de werkelijke kosten met een maximum van €2.000,- subsidie per jaar toegekend.

 • 4.

  Voor de subsidieaanvraag dient minimaal aangeleverd te worden:

  • a.

   een foto voor en een foto na realisatie;

  • b.

   de factuur met de kosten en de hoeveelheid waterberging;

  • c.

   een betalingsbewijs (een bankafschrift).

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 10 april 2024.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt per 1 januari 2028.

 • 3.

  Deze subsidieregeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 1 januari 2028 zijn ingediend.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Heiloo 2024”.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder van Heiloo in zijn vergadering van 12 maart 2024.

de secretaris,

De heer T. (Theo) Kemper

de burgemeester,

Mevr. M. (Mascha) ten Bruggencate

Naar boven