Notitie Reikwijdte en Detailniveau Uitbreiding delfstoffenwinning Azewijnse Broek ter inzage

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland maakt bekend dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het project Uitbreiding delfstoffenwinning Azewijnse Broek van Netterden Zand en Grind B.V. ter inzage ligt.

 

Het project Uitbreiding delfstoffenwinning Azewijnse Broek

Netterden Zand en Grind B.V. (Netterden) heeft een lopende vergunning voor het winnen van delfstoffen in het Azewijnse Broek. Het Azewijnse Broek ligt in de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek. Netterden wil de huidige zandwinning in het Azewijnse Broek uitbreiden en voor de uitbreiding een nieuwe vergunning aanvragen. Het werkgebied voor de uitbreiding van de zandwinning bedraagt circa 66 hectare. Na afloop van de delfstoffenwinning wil Netterden het gebied herinrichten met aandacht voor natuur, landschap en recreatie.

 

Milieueffectrapport

Voor de beoogde zandwinning en herinrichting gaat Netterden de benodigde vergunningen aanvragen bij Gedeputeerde Staten. Het betreft de omgevingsvergunning voor de ontgrondingsactiviteit en voor de omgevingsplanactiviteit. Ook moet een milieueffectrapport worden opgesteld. Het doel van het milieueffectrapport is het in kaart brengen van de effecten die het project heeft op het milieu en de leefomgeving. Hierdoor kunnen Gedeputeerde Staten een goed overwogen besluit nemen op de vergunningaanvraag.  De eerste stap in deze procedure is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze notitie beschrijft Netterden wat het voorgenomen project is, welke alternatieven worden onderzocht en hoe het onderzoek naar de effecten op milieu en leefomgeving gaat plaatsvinden. Samengevat is deze notitie de onderzoeksopzet van het milieueffectrapport. De notitie ligt nu voor iedereen ter inzage.

 

Wilt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau lezen?

De notitie is bijgevoegd als bijlage bij deze kennisgeving. U kunt de notitie ook op afspraak inzien bij Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem, 026 359 9999. U kunt de notitie ook bekijken op de website https://www.netterden.com/uitbreiding-west/.

 

Wilt u reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

U kunt gedurende zes weken (van donderdag 28 maart 2024 tot en met woensdag 8 mei 2024) een zienswijze indienen. U kunt een schriftelijke reactie indienen bij de Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Uitbreiding delfstofwinning Azewijnse Broek” en zaaknummer 2024-003692. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, kunt u binnen de genoemde termijn telefonisch contact opnemen met het Provincieloket via 026 -359 99 99.

 

Hoe gaat het verder?

Netterden heeft Gedeputeerde Staten verzocht om een advies uit te brengen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dat gaan wij doen. Wij betrekken de zienswijzen daarbij. Ook vragen wij een advies van de commissie voor de milieueffectrapportage.

Wij zullen de indieners van de zienswijzen onze reactie sturen op de ingediende zienswijzen. Ook sturen wij de indieners een kopie van het advies dat wij aan Netterden geven en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage.

Met het advies van ons, het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage en de ingediende zienswijzen kan Netterden de verdere procedure doorlopen, een milieueffectrapport opstellen en de vergunningen aanvragen. Een ontwerpversie van de vergunning en het milieueffectrapport zullen te zijner tijd ook weer ter inzage worden gelegd voor zienswijzen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Naar boven