Verkeersbesluit bus 67/71/72 ter hoogte van de Doklaan en Pleinweg en medegebruik busbanen

Rotterdam, Charlois, AS24/02484 – 24/0010242

 

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

 

 

Overwegende dat,

 

in Rotterdam-zuid de Doklaan en Pleinweg liggen die het Maastunnelplein met het zuidplein verbinden;

door de start van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (hierna HOV) tussen Rotterdam Centraal en Zuidplein, die aan de zuidzijde van de Maastunnel gaat rijden via de Dorpsweg, Wielewaalstraat en Carnissesingel van en naar Zuidplein, er aanpassingen in het buslijnennet rondom Zuidplein nodig zijn;

de wijzigingen in het gebied Charlois inhouden dat er vanaf april 2024 een nieuwe buslijn 71 gaat rijden en er voor de bestaande buslijnen 67 en 72 een routewijziging ingevoerd gaat worden;

de buslijnen 67 en 72 alleen twee keer per uur in de spits rijden en buslijn 71 alleen rijdt tijdens het dal met een frequentie van 3 keer per uur;

de busverbindingen passen in de op 18 januari 2018 vastgestelde OV-visie Rotterdam 2018-2040, waarin is aangegeven dat verstedelijking en ontwikkelingen in de stad het noodzakelijk maken om de dragende hoofdstructuur van het OV te versterken;

de busverbindingen daarnaast ook passen in de op 20 februari 2020 vastgestelde Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, waarin meer ruimte voor voetgangers, fietsers en goede OV-verbindingen gecreëerd wordt om Rotterdam evenwichtig te laten groeien en ook in de toekomst bereikbaar, veilig en gezond te houden;

in het “coalitieakkoord 2022-2026 Eén Stad” aangegeven is dat één rijstrook van de Maastunnelcorridor definitief weggenomen zal worden en gebruikt zal worden voor openbaar vervoer;

voor het definitief wegnemen van de rechterrijstroken van de Maastunnelcorridor een verkeersbesluit genomen is en dit verkeersbesluit is gepubliceerd op 27 januari 2023 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-37910.html);

de routes en haltes van de busverbindingen en optimalisaties in het OV-netwerk op 20 september 2023 zijn vastgesteld in de vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH;

voor de geoptimaliseerde busroutes op het traject Pleinweg en Doklaan de volgende verkeersmaatregelen nog benodigd zijn:

- het aanwijzen van een lijnbusstrook op de vrijgemaakte rechterrijstroken van de Maastunnelcorridor van de Goereesestraat tot aan het Maastunnel;

- nieuwe bushaltes langs de Pleinweg ter hoogte van de Amelandsestraat en van de Katendrechtse Lagedijk;

- nieuwe bushaltes langs de Doklaan ter hoogte van de Grondherendijk nr 6-10.

de buslijnen voor een deel, te weten aan de zuidzijde van de Maastunnel, ter hoogte van de Goereesestraat tot aan de Wolphaertsbocht, rijden op het traject waar op grond van het op 27 januari 2023 gepubliceerde verkeersbesluit de rechterrijstroken van de Maastunnelcorridor definitief zijn weggenomen;

in dit verkeersbesluit is opgenomen dat taxi’s en een aantal concreet benoemde voertuigen met ontheffing tot 1 januari 2024 vrijgesteld zijn van de ingestelde geslotenverklaring op de Maastunnelcorridor;

in het derde kwartaal van 2023 is onderzocht of het medegebruik ook mogelijk is in combinatie met de HOV-bus die op een noordelijke deel van dit traject gaat rijden;

uit de hierboven genoemde evaluatie naar voren is gekomen dat het medegebruik door alle taxi’s een negatief effect op de doorstroming van de HOV-bus en op het overige verkeer zal hebben;

 

het negatieve effect van het uitsluitend toestaan van nul-emissie taxi’s op de doorstroming van de HOV-bus en verkeersveiligheid naar verwachting beperkt zal zijn, gezien het huidige lage aantal nul-emissie taxi’s;

het aantal nul-emissie taxi’s naar verwachting wel gaat toenemen en het daarom van belang is deze toename goed te monitoren;

dat het voor de eenduidigheid, begrijpbaarheid en handhaafbaarheid wenselijk is dat deze maatregel gelijk is op de gehele Maastunnelcorridor;

het medegebruik door nul-emissie taxi’s en een aantal concreet benoemde voertuigen met ontheffing, zoals benoemd in het op 27 januari 2023 gepubliceerde verkeersbesluit en dierenambulances, daarom ook tijdelijk wordt toegestaan op het deel van de maastunnelcorridor aan de zuidzijde van de Maastunnel vanaf het moment dat de lijnbussen 67, 71 en 72 gaan rijden tot uiterlijk 31 december 2024;

het gebruik van de vrijgestelde de nul-emissie taxi’s en de overige ontheven voertuigen in het derde kwartaal van 2024 op doorstromings- en verkeersveiligheidsaspecten geëvalueerd zal worden om te onderzoeken of medegebruik op dit traject ook na 1 januari 2025 nog mogelijk is;

afhankelijk van de uitkomsten van de monitoring en de eisen die aan een lijnbusverbinding worden gesteld het zeer goed mogelijk is dat er per 1 januari 2025 een ander regime zal gaan gelden;

dat op de verkeersmaatregelen uit dit verkeersbesluit naast fysieke handhaving ook zal worden gehandhaafd door het verwerken van kentekengegevens van voertuigen op of aan de weg met behulp van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) camera’s, in combinatie met daartoe bevoegde buitengewoon opsporingsambtenaren;

dat de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het beschermen van weggebruikers en passagiers;

het in stand houden van de weg het en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede

de gevolgen door het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

dat de gemeente bovengenoemde verkeersbelangen op grond van artikel 2 van de WVW 1994 zwaarder laat wegen dan het belang van het beschikbaar houden van een deel van de weg voor het overige verkeer mede gelet op de in dit verkeersbesluit aangehaalde ambities, doelen en stedelijke opgave en de rol die het openbaar vervoer bij het behalen of realiseren hiervan speelt;

de nadelige gevolgen van deze verkeersmaatregelen daarnaast niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit verkeersbesluit te dienen verkeersbelangen;

dat het treffen van een verkeersmaatregel daarnaast een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie eenheid Rotterdam, gebied Noord en Gebied Zuid, te kennen hebben gegeven akkoord te zijn met de voorgestelde verkeersmaatregelen.

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie positief heeft geadviseerd.

 

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2022 (gemeenteblad 2022-187, zoals nadien gewijzigd);

 

 

Besluit:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Tot het instellen van een uitzondering van lijnbussen op de geslotenverklaring op de Pleinweg ten westen van de kruising Pleinweg - Wolphaertsbocht in zuidoostelijke richting op de meest rechterrijstrook en eindigend op de Pleinweg ter hoogte van huisnummer 36a door het vervangen van de onderborden “uitgezonderd nul-emissie taxi’s” voor de nieuwe onderborden “uitgezonderd lijnbussen en nul-emissie taxi’s” onder de 4 bestaande borden C1 (gesloten in de beide richtingen voor voertuigen, ruiters van rij- of trekdieren of vee) zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;

Tot het instellen van een uitzondering van lijnbussen op de geslotenverklaring op de Pleinweg ten westen van de kruising Pleinweg – Mijnsherenlaan – Goereesestraat in noordwestelijke richting op de meest rechterrijstrook en eindigend op de Pleinweg ter hoogte van huisnummer 163a door het vervangen van de onderborden “uitgezonderd nul-emissie taxi’s” voor de nieuwe onderborden “uitgezonderd lijnbussen en nul-emissie taxi’s” onder de 3 bestaande borden C1 (gesloten in de beide richtingen voor voertuigen, ruiters van rij- of trekdieren of vee) zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;

Tot het instellen van een busbaan op de Pleinweg ten westen van de kruising Pleinweg – Wolphaertsbocht in zuidoostelijke richting op de meest rechterrijstrook en eindigend op de Pleinweg ter hoogte van huisnummer 36a door het aanbrengen van de markering “LIJNBUS” zoals benoemd in artikel 81 van het RVV 1990;

Tot het instellen van een busbaan op de Pleinweg ten westen van de kruising Pleinweg – Mijnsherenlaan – Goereesestraat in noordwestelijke richting op de meest rechterrijstrook en eindigend op de Pleinweg ter hoogte van huisnummer 163a door het aanbrengen van de markering “LIJNBUS” zoals benoemd in artikel 81 RVV 1990;

Tot het instellen van bushaltes op de Pleinweg ten oosten van de kruising Pleinweg – Katendrechtse Lagedijk door het plaatsen van 2 borden L3b zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;

Tot het instellen van bushaltes op de Pleinweg ten oosten van kruising Pleinweg – Polsbandstraat – Amelandsestraat door het plaatsen van 2 borden L3b zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;

Tot het instellen van bushaltes op de Doklaan ter hoogte van de Grondherendijk nr. 6-10 door het plaatsen van 2 borden L3b zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt zowel in het Gemeenteblad als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Rotterdam, 15 maart 2024

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

Remco de Goederen

Hoofd van de afdeling Mobiliteit

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

Naar boven