Bekendmaking verkoop perceel grond (snippergroen) grenzend aan de achtertuin van Papaverveld 13 te Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen is van plan te verkopen:

  • -

    Een (1) perceel grond (snippergroen) grenzend aan de achterzijde van het perceel Papaverveld 13 te Waddinxveen. De afmeting van dit perceel bedraagt 9 m2. Dit perceel maakt thans (voor kadastrale uitmeting en splitsing) deel uit van het perceel kadastraal bekend gemeente Waddinxveen sectie B, nummer 8231 (ontstaan uit 8226) (ged.).

Het te verkopen perceel is aangegeven op het bij deze publicatie behorende kaartje.

Het perceel mag uitsluitend gebruikt worden in overeenstemming met de regels van het bestemmingsplan en in aansluiting op de bestaande eigendom van de betreffende koper.

Uitleg over de verkoop

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. De gemeente verkoopt snippergroen uitsluitend aan aangrenzende particuliere woningeigenaren Ten aanzien van het te verkopen perceel is er sprake van één aangrenzende particuliere woningeigenaar, namelijk koper. Koper kwalificeert zich mede daarom als enige potentiele en serieuze gegadigde.

Bezwaar tegen de verkoop

Als u het niet eens bent met de genoemde verkoop, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor een gedeelte van het perceel, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van deze publicatie deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verkoop kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mevrouw C. Johannes en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verkoop en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verkoop in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren. De Gemeente en de potentiele koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Berghout, e-mailadres: m.berghout@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verkoop perceel grenzend aan de achterzijde van het perceel Papaverveld 13”.

Naar boven