Toestemming voor het plaatsen van winkeluitstallingen (bloemen en planten) van 10 tot en met 11 april 2024 links naast de ingang van de Lidl op het trottoir aan Westeinde 32 te Maassluis

Maassluis, 11 maart 2024

Verleende vergunningen:

Overige:

  • Verleende vergunning voor het plaatsen van winkeluitstallingen (bloemen en planten) van 10 t/m 11 april 2024 van 07:00 tot 20:00 uur links naast de ingang van de Lidl op het trottoir aan het Westeinde 32 te Maassluis. Dit besluit is genomen op 8 maart 2024.

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven