Gebiedsaanwijzing tijdelijk (flexibel) cameratoezicht Zusterstraat e.o.

De Burgemeester

 

overwegende dat:

 

 • -

  bewoners overlast ervaren van jongeren en er tevens last is van crimineel gedrag van deze groep;

 • -

  de overlast onder andere bestaat uit bedreigingen, mishandelingen (waaronder vechtpartijen op straat) en drugshandel;

 • -

  bewoners sinds een aantal maanden geen meldingen meer durven te doen;

 • -

  de groep zich verplaatst binnen het gebied Delftselaan, ’s-Gravenzandelaan, Rozenburgstraat, Zoutkeetsingel, met de Zusterstraat als hotspot;

 • -

  meerdere horecalocaties een aanzuigende werking hebben op deze groep;

 • -

  de groep onderdeel is van de buurtaanpak Delftselaan en omgeving;

 • -

  extra maatregelen zijn ingezet door jongerenwerk en buurtvaders;

 • -

  het buurthuis extra is opengesteld;

 • -

  diverse aanpassingen in de openbare ruimte zijn gedaan;

 • -

  de politie extra inzet heeft gepleegd door inwinning van informatie en intensieve inzet van de wijkagent en

 • -

  de gemeente de aanpak sleutellocaties is gestart met een proactieve bestuurlijke aanpak op malafide horecagelegenheden op de Zusterstraat en de Zoutkeetsingel.

 • -

  in aanvulling op de reeds genomen maatregelen het flexibel cameratoezicht een preventieve werking kan hebben en een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van de overlast en criminaliteit;

 • -

  het verzoek tot cameratoezicht op 26 februari 2024 schriftelijk is voorgelegd en geaccordeerd door de driehoek;

 • -

  het daarom in belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om in dit gebied voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag.

 

besluit:

 

 • I.

  het navolgende gebied aan te wijzen voor plaatsing van camera’s ten behoeve van toezicht: het gebied omgeven door de Loosduinsekade, de Zoutkeetsingel, de Delftselaan en de Monstersestraat (met inbegrip van deze straten en de openbare ruimte in dit gebied);

 

 • II.

  dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad;

 

 • III.

  dit besluit geldt tot en met 31 mei 2024.

 

Den Haag,

 

Jan van Zanen

 

 

 

BEZWAARSCHRIFT 

  

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na bekendmaking van het besluit naar:  

  

Burgemeester van Den Haag  

AWB/bezwaar  

Postbus 12 600  

2500 DJ  DEN HAAG.  

  

In het bezwaarschrift moet het volgende staan: 

  

 • -

  naam en adres; 

 • -

  datum en handtekening; 

 • -

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk); 

 • -

  de argumenten voor bezwaar; 

 • -

  dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee. 

  

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank van Den Haag. 

 

 

Naar boven