Publicatie voornemen tot verhuur

Datum publicatie: 8 maart 2023

Object informatie

De hierna genoemde grondstrook:

  • -

   Kadastraal bekend als gemeente Weert, sectie F, nummer 3631 ged. groot ca. 356 m2 gelegen nabij Tinnegietersweg 56 te Weert.

Voornemen tot verhuur

De gemeente Weert (“de gemeente”) is voornemens voormelde grondstrook te verhuren. Ten aanzien van de grondstrook geldt op basis van de thans geldende Grondprijsbrief een huurprijs van € 150,00 per jaar. De huurprijs van de grondstrook ligt vast en is niet onderhandelbaar.

Om dit zo transparant mogelijk te laten plaatsvinden, krijgt iedereen de gelegenheid om zich in te schrijven voor de huur van de grondstrook, waarna een huurovereenkomst kan worden gesloten. Bij meerdere potentiële gegadigden vindt een selectie plaats.

INSCHRIJFVOORWAARDEN

De gemeente verzorgt de inschrijving en beoordeelt op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria welke serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de huur van de grondstrook. Ten overvloede zij erop gewezen dat de gemeente daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid toekomt.

 • 1.

  Inschrijvingsvoorwaarden

   

 • a.

  De inschrijving staat open voor particulieren en bedrijven

 • b.

  Geschiktheidseisen:

  De gegadigde is eigenaar van een aan de te verhuren grondstrook grenzend perceel. Verhuur van grondstroken vindt op grond van de Beleidsregel grondstroken en adoptiegroen alleen plaats aan eigenaren van aangrenzende percelen.

 • c.

  Criteria met betrekking tot het gebruik van de grondstrook

  Op de grondstrook mag in ieder geval geen permanente of vaste constructie worden gebouwd.

 • d.

  Uitsluitingsgronden:

  Een gegadigde wordt op voorhand uitgesloten indien van het volgende sprake is:

  De gegadigde heeft valse verklaringen gegeven bij het verstrekken van de gegevens die nodig zijn om te beoordelen of de gegadigde voldoet aan de geschiktheidseisen.

   

  Een inschrijving is ongeldig als één van de uitsluitingsgronden van toepassing is, de inschrijving en/of de stukken te laat zijn ingediend of als de gegadigde niet voldoet aan de geschiktheidseisen. De inschrijving wordt dan terzijde gelegd en de gegadigde wordt uitgesloten van verdere deelname aan de uitgifte. De Inschrijver wordt daarover schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden.

 • 2.

  Inschrijving en selectie

U kunt zich inschrijven met ingang van 8 maart 2023. Bij voorkeur door middel van het sturen van een mail naar verkoopteam@weert.nl. U kunt uw inschrijving ook kenbaar maken door middel van een bericht aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert. De inschrijving eindigt uiterlijk op 28 maart 2023 om 23.59 uur. Uw inschrijving dient dan bij de gemeente Weert binnen te zijn.

Heeft u op 7 april 2023 geen schriftelijke bevestiging ontvangen van uw inschrijving neem dan contact op met het verkoopteam. Telefonisch via 0495-575760 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 7.30 tot 15.00 uur) of per mail via verkoopteam@weert.nl .

Als uw reactie is ontvangen en aan de voorwaarden wordt voldaan, vindt er bij meerdere potentiële gegadigden een selectie plaats.

Hierbij kan de aanwezigheid van een verhuurovereenkomst direct voorafgaand aan de te sluiten huurovereenkomst ten aanzien van de betreffende grondstrook of anderszins reeds legaal in gebruik bij de potentiële gegadigde worden betrokken. Bij het uitgeven van grond is bovendien het streven dat logische, rechte grenzen ontstaan. In beginsel dient een gekartelde grensstructuur voorkomen te worden.

 • 3.

  Reden publicatie

Met deze publicatie geeft de Gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778), meer in het bijzonder het bepaalde in rechtsoverweging 3.1.6

Naar boven