Ontwerpbestemmingsplan bouw 1 woning a/d Kapellaan (naast Kennemerstraatweg 423)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a Wet geluidhinder Heiloo bekend dat met ingang van donderdag 9 maart 2023 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

 

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan Kapellaan, bouw 1 woning (naast Kennemerstraatweg 423);

 • 2.

  het bij het bestemmingsplan behorende ontwerpbesluit voor de hogere grenswaarde aan de Kapellaan.

Doel van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Kapellaan voorziet in een bestemmingswijziging voor realisatie van 1 nieuwe seniorenwoning aan de Kapellaan, naast Kennemerstraatweg 423. De planologisch-juridische regels voor deze bestemmingswijziging zijn vertaald in een ontwerpbestemmingsplan met toelichting, planregels en een verbeelding.   

Doel van het ontwerpbesluit hogere grenswaardeBurgemeester en wethouders zijn voornemens vanwege de realisatie van 1 grondgebonden woning aan de Kapellaan in Heiloo hogere grenswaarden geluid inzake wegverkeer te verlenen. Het ontwerpbesluit hogere waarde voorziet in deze hogere waarden.   

Inhoud van het bestemmingsplan

Voorliggend planinitiatief, herbestemmen naar ‘wonen’ voor realisatie van 1 nieuwe woning, past niet in de planvoorschriften zoals is omschreven in het ter plaatse vigerende bestemmingsplan Zandzoom 2005. Het bestemmingsplan ‘Kapellaan’ voorziet in de bouw van een nieuwe grondgebonden seniorenwoning. Op het perceel is de nieuwe uitgangssituatie Wonen en Tuin. Het kadastraal af te splitsen perceel is gelegen in een (toekomstige) lintbebouwing van de Kapellaan in Heiloo.

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kapellaan’ alsmede het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt met ingang van donderdag 9 maart tot en met woensdag 19 april 2023 op de volgende wijze ter inzage:

 • 1.

  bij de informatiebalie in het gemeentehuis van Heiloo, Raadhuisplein 1 te Heiloo;

 • 2.

  Op de gemeentetafel in de openbare Bibliotheek aan de Westerweg in Heiloo.

   

Via internet

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan – bij voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd – een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Heiloo. Uw schriftelijke zienswijze dient u te richten aan de raadsleden van de gemeente Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Vermeld boven aan uw brief het onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Kapelaan’

Zienswijze ontwerpbesluit hogere waarde Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar aanleiding van het ontwerpbesluit - bij voorkeur schriftelijk en goed gemotiveerd – een zienswijze naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze hogeren grenswaarde dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo.

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge reactie-zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken met S. Jager, bereikbaar via e-mail op sandrajager@debuch.nl.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit hogere grenswaarde of de procedure? Neem dan contact op met S. Jager van het team Plannen & Projecten, telefoonnummer 088-909 9076 of stuur een email naar sandrajager@debuch.nl.

Heiloo, 8 maart 2023

Naar boven