30 km zone Plevierstraat Hengstdijk

gelet op artikel 18 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ zijn de burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op wegen gelegen binnen de gemeente Hulst, voor zover deze wegen niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie Zeeland of het Waterschap Scheldestromen;

gelet op het bepaalde in het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” en het “Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer” (“B.A.B.W.”).

O V E R W E G E N D E:

dat de verkeersveiligheid voor met name langzaam verkeer bij een snelheidsregime van 30 km/uur sterk verbeterd wordt;

dat voor wegen die aangemerkt kunnen worden als woon-/verblijfsgebied de leefbaarheid verbeterd door deze aan te wijzen als 30 km/u zone;

dat door deze maatregel het woongebied gelegen in de Plevierstraat te Hengstdijk, binnen de bebouwde kom, ten westen van de Vogelweg, een 30 km/u zone wordt;

dat de toegestane maximumsnelheid van 50 km/u niet in het verblijfsgebied past;

dat het daarom gewenst is dat de Plevierstraat te Hengstdijk, het gedeelte ten westen van de Vogelweg wat binnen de bebouwde kom valt, wordt aangewezen als gebied waar niet harder dan 30 km per uur gereden mag worden en dat door de plaatsing van de borden A01-30-ZB en A02-30-ZE op de komgrens en bij de aansluiting met de Vogelweg, het betreffende gedeelte van Plevierstraat te Hengstdijk aan te wijzen als 30 km zone;

dat de verkeersmaatregel betrekking heeft op wegen die in eigendom en beheer aan de gemeente Hulst toebehoren;

dat ingevolge artikel 15, lid 2 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ voor deze aanwijzing een verkeersbesluit vereist is;

dat ingevolge artikel 24 van het B.A.B.W. advies is gevraagd aan Politiedistrict Zeeland-West-Brabant;

dat met deze verkeersmaatregel de volgende doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2 van de ‘Wegenverkeerswet 1994’ beoogd worden, t.w.:

-het verzekeren van de veiligheid op de weg,

-het beschermen van weggebruikers en passagiers;

-het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

gelet op het bepaalde in de ‘Wegenverkeerswet 1994’, het ‘Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990’, het ‘Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer’ en de ‘Algemene Wet Bestuursrecht’;

B E S L U I T E N:

dat door plaatsing van de borden A01-30-ZB en A02-30-ZE op de komgrens en bij de aansluiting op de Vogelweg, het betreffende gedeelte van Plevierstraat te Hengstdijk aan te wijzen als 30 km zone.

 

Hulst, 8 februari 2023

Burgemeester en Wethouders van Hulst,

De Secretaris,

De Burgemeester,

 

B E Z W A A R:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken, door het schrijven van een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders, per adres Postbus 49, 4560 AA Hulst.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Awb zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Daarenboven kan, op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Awb, de voorzieningenrechter van de rechtbank te Middelburg (Postbus 5015, 4330 EC Middelburg) verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Naar boven