KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT ARTIKEL 110A WET GELUIDHINDER , Catalijneweg 17 in Borssele

 

Inzage

 

Burgemeester en wethouders van Borsele maken in het kader van artikel 110a van de Wet geluidhinder, het volgende bekend. Het college is voornemens om voor een beoogde woning aan Catalijneweg 17, Borssele een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai van maximaal 55 dB(A) vast te stellen.

 

De stukken kunt u inzien vanaf 6 maart tot en met 17 april 2023 in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. In verband met de coronamaatregelen vragen wij u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238383.

 

Achtergrond

 

Het bestemmingsplan “Kern Borsele 2012” voorziet in een planologisch-juridisch regeling voor het realiseren van een nieuwe woning in de voormalige schuur op het perceel Catalijneweg 17, Borssele. Wij hebben vastgesteld dat het verzoek betrekking heeft op een situatie waarbij een woning wordt gerealiseerd in een buitenstedelijk gebied, binnen de geluidszone Industrie van het Sloegebied, waarvoor ingevolge artikel 40 uit de Wgh een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) geldt voor het aspect industrielawaai.

 

Krachtens artikel 50 uit de Wgh kunnen wij voor een nieuw te bouwen woning een hogere waarde vaststellen van maximaal 55 dB(A).

 

Zienswijzen

 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand of e-mailen naar info@borsele.nl (Let op: de mail moet wel digitaal ondertekend zijn). Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar van Team Vergunning via het algemene telefoonnummer 0113-238383.

 

Heinkenszand, 2 maart 2023

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

De secretaris, de burgemeester,

 

 

Naar boven