Eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021

De raad van de gemeente Haarlemmermeer;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer van …

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 te wijzigen;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Artikel I

De Algemene Plaatselijke Verordening 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

Artikel 2:6 derde lid komt te luiden: Het verbod is niet van toepassing op het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen zoals genoemd in artikel 15a van de Afvalstoffenverordening.

 

B

 

In de artikelen 2:24, eerste lid, onder d, 2:27, 2:28A, vierde lid, onder e, 2:34A, 2.34C, tweede lid, 2:48, tweede lid, onder a en b, en 3:7, eerste lid, onder h, onderdeel 1°, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

C

 

Artikel 2:28A zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende tot en met het negende lid tot zesde tot en met achtste lid.

 

D

 

In het opschrift van Hoofdstuk 2, Afdeling 8A, wordt ‘Drank- en Horecawet’ vervangen door ‘Alcoholwet’.

 

E

 

Aan artikel 2:44, Vervoer inbrekerswerktuigen, wordt in de titel ca toegevoegd. Ook wordt een derde ligt toegevoegd:

Het is verboden op een openbare plaats op of in de nabijheid van een luchthavengebied als bedoel in artikel 1.1 van de Wet Luchtvaart te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat ertoe is bestem zich door middel van inklimming wederrechtelijk toegang te verschaffen tot een luchthavengebied.

 

F

 

Aan artikel 2:34A wordt een zesde gedachtestreepje toegevoegd met het woord ‘slijtlokaliteiten’.

 

Na artikel 2:34C wordt ingevoegd:

 

Artikel 2:34D Vrijstelling ten behoeve van proeverijen in slijterijen

Van het in artikel 14, eerste lid, van de Alcoholwet vervatte verbod wordt vrijstelling verleend ten behoeve van proeverijen in slijtlokaliteiten, met dien verstande dat:

 • a.

  proeverijen plaatsvinden buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteiten regulier zijn opengesteld;

 • b.

  proeverijen voldoen aan de in het Alcoholbesluit voor proeverijen gestelde eisen.

G

 

Artikel 2:50B vervalt.

 

H

 

Artikel 2:79 lid 1 komt te luiden: Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 

H

In artikel 5:14 APV lid 2 onder c komt eenmaal het woord ‘artikel’ te vervallen en wordt ‘2018’ vervangen door ‘2023’.

 

Lid 3 komt te luiden:

 • 1.

  Het is verboden om te venten:

  • a.

   indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt;

  • b.

   gedurende een uur voor aanvangstijd van een evenement waarvoor door de burgemeester een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 is verleend tot een uur na afloop hiervan op of binnen een straal van 500 meter van het evenemententerrein.

Lid 4 komt te luiden:

Onverminderd het bepaalde in het derde lid is het verboden te venten op nader door het college aan te wijzen plaatsen, dagen of uren. Bij de aanwijzing van plaatsen, dagen of uren kan het college bepalen dat het verbod niet dan wel uitsluitend geldt voor het venten van producten of diensten die vallen in door hem aangewezen productcategorieën of categorieën van diensten.

 

Lid 6 vervalt onder vernummering van lid 6 naar lid 5.

Artikel II Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021’

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 februari 2023

De griffier,

J. van der Rhee, BHa

De voorzitter,

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

Naar boven