gemeente Brummen - Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats in Burgemeester Dekkerstraat te Brummen

 

Burgemeester en wethouders te Brummen;

Gelet op het bepaalde in de wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat Burgemeester Dekkerstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Brummen;

dat Burgemeester Dekkerstraat in beheer is bij de gemeente Brummen;

dat Burgemeester Dekkerstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Brummen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Brummen in het mandaatbesluit van 1 april 2016 is gemandateerd aan de procesmanager Fysieke Leefomgeving;

dat de wegencategorisering van het wegennet in de gemeente Brummen is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (hierna: GVVP);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

dat één van de bewoners aan de Ambachtstraat te Brummen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken heeft aangevraagd bij de gemeente Brummen;

dat de bewoner deze gehandicaptenparkeerplaats wenst om op eenvoudige en veilige wijze de auto te kunnen bereiken en mobiel te zijn;

dat de betreffende bewoner in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder;

dat de bewoner op dit moment reeds gebruik maakt van de parkeerplaatsen aan de noord oostzijde van de woning in de Ambachtstraat, maar daarbij soms grotere loopafstanden moet overbruggen;

dat het wenselijk is om één van de parkeervakken exclusief aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zodat dat de bewoner slechts een korte afstand hoeft te overbruggen naar het eigen voertuig;

dat aan de noord oostzijde van de woning van de aanvrager in Burgemeester Dekkerstraat parkeervakken aanwezig zijn;

dat de gemeente Brummen de dichtstbijzijnde gelegen parkeerplaats in de parkeerstrook aan de Burgemeester Dekkerstraat aan gaat wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

dat deze maatregel gerealiseerd kan worden door het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager bij de dichtstbijzijnde gelegen parkeerplaats in de parkeerstrook aan Burgemeester Dekkerstraat te Brummen;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 bovengenoemde maatregel strekt tot het beschermen van weggebruikers en passagiers en tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat het in artikel 2 van de WVW 1994 beschreven belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding is bij het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats, omdat een vrij te gebruiken parkeerplaats exclusief wordt toegewezen aan bestuurders en voertuigen in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart, maar dat dit belang als minder zwaarwegend wordt geacht gelet op hiervoor genoemde overwegingen;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland;

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

 • 1.

  door middel van het plaatsen van het verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij de dichtstbijzijnde gelegen parkeerplaats in de parkeerstrook aan de Burgemeester Dekkerstraat te Brummen;

Inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;

 • 4.

  de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 20-02-2023.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

M. Romeijn (procesmanager Fysieke Leefomgeving)

Naar boven